Any 1340

Any 1340-Judà Mosconi (Lleó Grec), cartògraf, s'estableix a Mallorca.


19 de gener de 1340 - Jaume III emet una ordenança en la qual s'atorguen privilegis judicials a l'estament militar. (ARM. Còdex-Llibre del Stament Militar, foli.23).

26 de gener de 1340 - El rei Eduard III d'Anglaterra és coronat rei de França

març de 1340 - Jaume III disposa que no procedeix cobrar quan una sentència no és definitiva.(ARM , Còdex sant Pere. foli 31 v).

8 d'abril de 1340 - El soldà Abu-l-Hassan amb un estol de 150 embarcacions venç l'aliança de castellans i aragonesos a Algesires.

maig de 1340 - Hug de Totzó és nomenat cònsol mallorquí a Màlaga.

23 de maig de 1340-Arnau Llupià, batlle de Mallorca, a petició de Jaume Sala, mercader de Barcelona i procurador del mercader Bernat de Torres, aporta diversos testimonis com a proves en el procés que segueix contra el comú de Pisa sobre la coca de Simó de Blancafort que transportava llana i altres mercaderies de Bernat de Torres, estimades en 10.000 florins, i que naufragà al port de Barat.


20 d'agost de 1340 - Saurina, dona de Miquel Garbí, ciutadà de Mallorca, dona a Arnau Celler de Mallorca 4 lliures i 16 sous per a l’expedició d’un lleny d’orla anomenat Sant Joan que ha de navegar a Aigües Mortes    ( ACM, Prot. Not., Reg. núm. 14.564, f. 58v-59r ).


20 d'agost de 1340 - Dulcia, dona de Guillem Amer, ciutadà mallorquí, aporta 5 lliures a Bernat de Puig pel pagament del companatge i salaris de mariners en l’expedició que ha de fer amb la galera armada santa Caterina de 100 rems, a Cotlliure. (ACM, Prot. Not., Reg. núm. 14.564, f. 59r).

7 d'octubre de 1340 -Pere de Guines i Aloi de Montbray reben l'encàrrec d'obrar la tomba del rei a Poblet.

30 d'octubre de 1340- Portuguesos,castellans i aragonesos vencen els marínides a la batalla del riu Salado.
 

5 de novembre de 1340-Testament de Ramon Martí, natural de Riu de cols, de la diòcesi de T a r r a g o n a , habitador de la Vila d'Alcúdia. Elegeix sepultura al cementeri de l'església de Sant Jaume d'Alcúdia. (ARM, A - l f . ll v - 12 v .)


18 de novembre de 1340- Eduard d'Anglaterra comunica a Jaume III que el seu consell reial accepta el matrimoni de l'hereu de la corona de Mallorca amb una filla seva.


 

endavant