Any 1535- Embulls en la insaculació.

Any 1535- L'Inquisidor i bisbe de Tortosa Lluis Mercader disposa que:  ...per que segons dret es prohibit lo abus de portar armes per la Inquisicio y per evitar nombre superfluo dels tals familiars armats ordenam que en la Ciutat de Mallorca hage nombre de vint y sinch y en las altres vilas del dit règne en la y illa de Manorcha y en la ylla de Eviça en las cuals se hage de exercir de la Inquisicio no entenent lo inquisidor residint en Mallorca, los familiars armats que a ell serán ben vists puysexcedesca lo nombre de deu en quascuna délias...

Any 1535-Sebastià Lladó fa donació als trinitaris d'unes cases al carrer del Socors.

10 de febrer de 1535-Jaume Pellisser, seller , i la seva muller Anneta venen a en Joanot de Montornés, donzell , un cens de 8 l. que es rebia anualment per una casa situada a la parròquia de Campos, que es trobava sota domini reial i dels hereus del difunt Francesc d'Homs, donzell. El preu de la venda és de 100 l.

Abril de 1535 : «la present ylla sta buyda e evacuada de forments»

3 de juny de 1535- Carlos I d'Espanya , emperador, arriba a Alcúdia i passa algunes hores a la casa del prevere Jeroni Moragues.

10 de juliol de 1535 -Moren executats pel Sant Ofici els mahometans Antoni Cladera, de Muro, Antoni Girard, de Campos, Antoni Vilar de Manacor, Jeroni Alvarado i Paula Perera. En efígie són executats Margarida Perera, Martí Noguera de Petra, Bartomeu Natar d’Alaior, i Joana Lladó de Campos.

10 de setembre de 1535- El Tribunal del Sant Ofici executa el boneter Daniel Pinya que vivia a l’illeta de Sant Bartomeu de Ciutat.

6 d'agost de 1535- Tractat de pau entre l'emperador Carlos V i Muley-Haçan rei de Tunis.

11 de desembre de 1535-Els jurats denuncien davant l’emperadriu Elisabet l'estat en què es troben els sacs de la insaculació, una vegada manipulats per el lloctinent Pérez de Figuerola que hi afegí noms sense la seva intervenció. Els jurats demanen que es buidin i s’extraguin tots els noms dels sacs, i que es procedeixi a una nova habilitació general d’acord amb el que establia el privilegi del regiment.

«Per satisfer ala obligació de nostre carrech regonexent alguns sachs dels officis universals de aquest seu regne havem trobats esser abilitats en officis mes nombre de personas ...y perço are que com en lo darrer die del exercici de nostre offici per hon no sens pora imputar algu particular interes volent provehir pelo sdevenidor enlo bon regiment y pacific stament nostre supplicam a vostra Maiestat que vulla sometra al spectable loctinent general que segons lorde y forma acustumats haia de regonexer y exhaminar los sachs dels qui seran abilitats enlos officis y sili appar abla intervenció dels jurats puxa evacuar y de nou abilitar segons que li apparra millor convenir al dit bon regiment...»- (87 ARM. AH 692, f. 24v)


endavant