Any 1680

Any 1680 - Juan Mieres és el nou provincial dels mínims. En el convent de sant Francesc de Paula hi resideixen 60 religiosos.

24 de març de 1680- Boda de Ramon Puigdorfila Dameto amb  Magdalena Despuig Martínez de Marcilla.

28 de març de 1680-Boda d'Antoni Fuster Salas Togores amb Beatriu Berga Santacília.

12 d'abril de 1680- Una processó contra la sequera surt de Santa Eulàlia.

21 d'abril de 1680-Una baralla entre soldats alemanys i espanyols allotjats a Mallorca, causa un mort en cada bàndol.

22 d'abril de 1680- Una nova baralla entre soldats alemanys i espanyols acaba amb la mort de dos soldats alemanys i un espanyol.

27 d'abril de 1680-Boda de Pere Net Net amb Magdalena Bordils Truyols.

29 d'abril de 1680- Benedicció de l'església conventual de Santa Catarina de Sena.

29 d'abril de 1680-Mor Nicolau Cotoner, gran mestre de Sant Joan, príncep de Malta i senyor de Gozzo.

13 de juny de 1680- Moren 3 soldats en una baralla entre soldats alemanys i espanyols.


17 de juny de 1680- Mor Pere Zaforteza, Sunyer, Dameto, Moix.


24 de juliol de 1680-Surt una flota des de Mallorca on hi van 1500 soldats espanyols, mallorquins, alemanys i napolitans.


4 d'agost de 1680- Devuit galeres i una fragata francesa arriben a la badia de Palma.

8 de setembre de 1680 -"...sobre hauerse trobat un peu de molto de la taula de Miguel Ripoll, carnisser, ab pigota declarade, resolgueren que se execut los décrets per su IIl.ma de 31 Agost 1678, y per de qui el deuant se man als sobreposats de Carnicers que no admeten bestiar viu o mort dins la carnisseria, lo quai patesca pigota, sots pena de 50 L. $ pagadores per son offici per cade bistia ques trobara en ella, aplicadores un ters al Senyor Rey, la altre al acusador y lo altre al Mag Mostasaph, y lo matex mandato es fasse al sobrepossat de la carnicería de Vall, y que per medi de Ant. Moll, not. Sindich de la Vniuersitat se acuda al Senyor Procurador reyal para que man lo mateix als qui tallen carn de delme de la carnicería de plaça " (Llibre Extr. dels Jurats,de 1680 a 1684,fol. 44.)


18 d'octubre de 1680- Els jurats de la Universitat i del regne, reunits a la sala inferior de la Casa de la juraria , acorden la reconstrucció per part del courer Joan Cardell, de la campana de la Torre de les Hores que estava rompuda.(BSAL de 1887, pàgina 21).


5 de novembre de 1680-Sor Drusiana Garriga, priora de Sant Bartomeu d'Inca exposa que el convent perd monges i que ha passat de 45 que en tenia a 33 per causa del dot que es fa pagar i que és de 400 lliures més 12 lliures vitalícies de cada religiosa. Proposa la reducció a 6 de les lliures vitalícies i l'augment del dot a 450 lliures.


6 de novembre de 1680-Boda de Francesc Villalonga Mir amb Aina Puigdorfila Dameto.


8 de novembre de 1680-
"Ara oyu de part y manament del  Ilm. Señor D. Balthazar Lopez de Gurrea Ximenez Cardan y Antillon, ....que de aqui al devant, fins per totlo any 1684, no gossen ni presumesquen per tot dit temps aportar ni usar per adorno de ses persones obra ni cosa alguna de or ni plata o altrament óbrada de or y plata tol junt, sots pena de perdiment de las tals obres y cosos com dit es obrados, aplicadora un ters al acusador, altre es cofrens reals y lo altra als ministres que faran la execucio a mes de altres penes axi pecuniarias y corporals com alies reservadas a arbitre de su Sria. molt llltre. y egregi y real Audiencia."


24 de desembre de 1680
- "dimars a 24, disapte de Nadal, vaig veurà una cola o rayo de estel a la part de ponent el qual ja era post emperò la cola causava admiració de veurala que era cosa de terror y a la vista parexia damplaria de 6 palms fins en 8 y de llarch parexia arribava circa alia ha ont se troba el Sol en lo estiu a quatre hores a passar"(Noticiari de Cristòfol Soler)Cap a l'any 1680 a Mallorca ixent