El falangista de Caimari Arnaldo Mir Seguí va ser batle de la dictadura a Selva.


Miguel Mir Llull és el batle franquista de Campos, però el mateix any el substitueix Damián Obrador Càffaro.


A Manacor hi ha 176 automòbils, 21 camions de càrrega, 5 autocars, 10 taxis i 13 motocicletes.


Desmantellament del camp de tir de la Torre d'en Pau, llargament reivindicat pels veïns de la zona.


La guerra és un bon "negoci" per als fabricants de calçat mallorquins.


Mallorca disposa de la majoria de les fàbriques de calçat de l'Espanya "nacional" i els empresaris mallorquins fabriquen mig milió de parells per a l'exèrcit durant l'any 1937 i un milió de parells per als civils. Un total de 57 empreses treballaven exclusivament per a l'exèrcit de Franco.

 

Margaritas, organització femenina dels tradicionalistes de Pollença


Es permet la difusió d'una gramàtica de Francesc de Borja Moll . Aquesta gramàtica no feia cap referència a la catalanitat de la llengua


Es permet a Moll la reedició de dues Comèdies de Bartomeu Ferrà.

 

1937

 

Per ornamentació de l'antiga Rambla, convertida en Via Roma, s'han emplaçat al començament del passeig i sobre uns bassaments nous, de pedra viva i d'estil modern, les dues estàtues d'Emperador romà procedents del Museu Despuig de Raixa que des de l'adquisició de la col·lecció per l'Ajuntament havien figurat en el vestíbul del Palau Consistorial. (BSAL XXVII)

 

Entre l'any passat i lo que va del present, algunes de les capelletes, que en altre temps abundaven pels carrers de la nostra ciutat, han tornat ésser reposades de bell nou amb les pintures que un dia se'ls havia tret en mala hora. A les dedicades a la Mare de Déu del Carme dels carrers de Pinós i Tereses aquesta darrera
novament reedificada s'hi han posat unes noves pintures per substituir les que hi havie abans, arrancades i profanades l'any 1931; a les dedicades a Sant Vicens Ferrer dels carrers d'En Campaner i Jaquotot, com també la del carrer dels Botons amb les figures de la Immaculada, Ramon Lull i la Beata, s'hi han reposat les mateixes pintures que el dit any foren tretes en prevenció que correguessin la mateixa sort que les dues anteriors.

Finalment, al nínxol que hi ha al carrer de Ntra. Sra. de Lluc, s'hi ha posat un quadro amb la figura de la Verge mallorquina.(BSAL XXVII, pàgina 100)

 

La central tèrmica produeix durant l'any 18.143.677 kilowats destinats a 237.500 persones.

 

Gabriel Llompart Ramis, comandant d'infanteria instrueix el consell de guerra 33/37 que afecta al caporal inquer Francesc Ramis Durán i Andreu Bauçà Ginard.

Gener de 1937. 

Creació d’una comissió per a la incautació de béns dels adversaris del Movimiento Nacional.

Gener de 1937- 

Rocco Apignani substitueix a Leone Gallo al front de l´aviació feixista italiana a Mallorca.

L'inquer Jaume Rotger Nadal s'afilia a Falange i l'any 1939 serà secretari del Sindicat vertical franquista


Gener de 1937

Processat Pau Barrera Mas, de Sa Cabaneta, president de la societat “La Siega”, afiliada a la UGT (Sancionat el mes de juliol de 1937 en 14.000 pessetes)

1937 

Assassinat Pere Grau Dauset,venerable mestre de la Lògia palmesana Pitàgores 20

1937

Assassinats Jordi Colom Estarelles i Llorenç Coll, de Selva, pels feixistes a Porreres


1937

Miguel Ribas de Pina Wivis, militar alçat, era el governador civil de Palencia.

1937 

Assassinat Joan Pons Alomar,campaneter,pels feixistes al cementeri de Porreres.

 

1937

 Empresonat Agustí Joan Pla, professor de dibuix de l´Institut de Felanitx pels feixistes.

1937- Pedro Juan Suñer cap de la Falange a Sencelles.

 

Es dedica als feixistes italians la Rambla de Ciutat amb el nom de Via Roma

 

Gener de 1937

 

Assassinat Miquel Porcel Torrens, ugetista.

 

 2 de gener de 1937

És assassinat pels feixistes a la carretera d'Andratx el picapedrer de Sa Pobla Pere Serra Seguí, afiliat a la UGT.

 

4 de gener de 1937

Són trets del Castell de Bellver i assassinats pels feixistes els socialistes llucmajorers Joan i Miquel Montserrat Parets.

 

 

 

4 de gener de 1937

Mor assassinat Francisco Cabello Jurado, rellotger anarquista, que estava empresonat al Castell de Bellver.

 

5 de gener de 1937

Els feixistes maten d'una pallissa a Francesc Vaquer Veny, militant d'Esquerra Republicana a Capdepera.Van trobar els seus ossos a S'oliverar l'any 1970.

 

 5 de gener de 1937

Són assassinades pels feixistes les comunistes Aurora Picornell Femenies, Catalina Flaquer i Antònia Pasqual Flaquer. També és assassinat a Porreres el mestre d'obres de les Joventuts Socialistes Unificades Josep Julià Jaume.

 

6 de gener de 1937

Estrena de "Un cuento azul", obra del delegat sindicat falangista Gabriel Cortés.


Reunió de la Comissió Gestora de l'Ajuntament de Manacor formada per  el batle Bartolomé Rosselló Amer i els gestors Juan Llull Parera. Guillermo Llull Roig, Bartolomé Pascual Lliteras i Mateo Grimalt Llodrà.


Devers un milenar de boines roges del Requeté es concentren a Manacor nprocedents de Palma, Binissalem, Felanitx, Porreres, Vilafranca,Algaida, Llucmajor, Son Servera,
Capdepera, Puigpunyent, Sóller, Bunyola,Muro, Sineu, Inca, Pollensa, Campanet,
Petra i Llubí. Arribats en tren han estat rebuts pel capellà Jaime Jaume, l'alférez Garcia al front de les Milícies ciutadanes i tres companyies del requetè de Manacor comandades per Bernardo Galmés, Pedro Miquel i Jaime Munar.Els comerciants de Déu venuts a l'aristocràcia celebren missa


Es celebra una missa major per part del capellà dels requetès Guillermo Grimalt amb sermó de Valentín Herrero consiliari tradicionalista local, presidida pel cap regional del Requetè comte de Torresaura, el delegat regional Zaforteza Musoles, el cap del requetè local Guillem Galmés Nadal, Isabel Maria Sampol, presidenta de las Margaritas, el comandant ordovàs, el tinent coronel Oleza, el batle Rosselló i el diputat Pasqual i es beneeix la nova bandera.


 PRECIOS DE TASA
A lo largo de enero, la Junta Provincial
de Abastos señalaba los siguientes precios
de tasa al consumidor:
— Bacalao seco: 3'50 pts. kilo.
— Bacalao remojado: 2'60 id.
— Manteca de cerdo: 3 pts. kilo más impuesto
municipal.
— Embutidos: 275 id. más impuesto municipal.
— Bacalao clase extra, seco: 370 pto.
kilo.
— Pan blanco, en
kilo: a 0'75 pts. kilo.
— Pan blanco en piezas de menos de
medio kilo: 0'80 pts. kilo.
— Pan de barra (lujo):! pto. kilo.
— Panecillos de 100 gramos: 0'10 pto.
uno.
— Arenques: de 0'50 a 070 pts. la docena,
según calidad.
— Harina normal: 68 pta. los 100 kilos.
— Harina blanca: 78'65 pta. los 100 kilos.
— Harina para panecillos: 84'500 id.
— Harina para ensaimadas: 96'50 id.
— Alubias pintas: 1'40 pta. kilo.
— Habas peladas corrientes: 1'20 pto.
kilo.
— Habas finas: 1'20 id.
— Piñones mondados: 7 pta. kilo.
— Lentejas: 1'20 id.
— Garbanzos: 2'10 id. (tipo 1) y 1'80 (tipo
2), id.
— Patata blanca: 0'40 id.
— Patata encarnada: 0'50 id.
— Sifones: 015 unidad.

— Gaseosas corriente: 015 unidad.
— Gaseosas grandes: 0'30 unidad.
— Aceite de oliva: 2'60 pta. litro.
— Lata de sardinas en aceite (250 gramos):
0'90 pta. unidad.


7 de gener de 1937.

Nestor Gallego Caparrós dirigeix el diari Falange a Palma amb les col·laboracions de Juan Bonet Gelabert, Nicolás Brondo Rotten, Antonio Colom Colom, Pedro Ferrer Gibert i Francisco Javier Jiménez González.


El maçó Antoni Coll Sastre és alliberat primer i assassinat el mateix dia.

 

7 de gener de 1937

El cuirassat italià Armando Díaz és a Palma


8 de gener de 1937

Són assassinats pels feixistes a Son Coletes el taxista de Ciutat Bartomeu Navarro Campomar, i el camperol Bartomeu Mas Llodrà. El picapedrer Damià Artigues Sunyer és detingut i assassinat pels feixistes en Es Fangar.

La gasolina es paga a 1,50 pesetes el litre per al transport privat i s'aboleixen les normes restrictives per a l'ús privat dels automòbils.

 


9 de gener de 1937 

Tretes de s Dionisio Pastor Balsero, maçó, membre de la Lliga Laica, Juan Ávila Sánchez, Vicenç Fornés Vitaller, Simó Fullana Font i Ramon Fuster Rojo, aquests quatre de Can Mir,  assassinats pels franquistes poc després.

 

10 de gener de 1937

Un nou decret de la "Junta de Defensa Nacional" dona les normes per a incautar els béns a les persones oposades al "Movimiento".


Jaume Valls Segura,venerable mestre de la Lògia Pitàgores és "alliberat" i assassinat pels paramilitars.

 

12 de gener de 1937

El partido Nacionalista Español del Dr. Albiñana s'incorpora al carlisme.


13 de gener de 1937

És afusellat pels feixistes el caporal de l'armada Miquel Bennàssar Palmer.

Agapito Segura Bonnín, maçó,  és "alliberat" i assassinat pels paramilitars franquistes.


Mor suïcidat pels franquistes en el Fort d'Illetes el mestre d'escola de Campos, Guillem Alcover Mascaró, afiliat a l'Esquerra Republicana. 

15 de gener de 1937


Els franquistes treuen de Can Mir (Registre del Govern Civil 193) i assassinen Gabriel Camps Colom d'Alcúdia, Joan Cañellas Capllonch d'Esporles, Bartomeu Mates Alemany , d'Esporles, Maties Cerdà Torres de Palma, Jaume Mateu Siquier de Muro , els alaroners Mateu Pasqual Fullana, sabater de les JJ.SS., Jaume Ordines Arrom d'Alaró, Miquel Pericàs Bauçà, carboner,  de les JSU. De Selva maten Jordi Colom Estarellas, Llorenç Coll Sastre i Joan Pons Alomar (Esquerra Republicana). Bartomeu Matas Alemany, d'Esquerra Republicana d' Esporles, i mestre a Sineu; Macià Cerdà Torres, tots aquests moren afusellats en el cementiri de Ciutat. Miquel Cabot Dolç, socialista i picapedrer de Santa Maria és assassinat a Porreres. També moren assassinats el mateix dia Baltasar Moyà Bauçà, socialista de Capdepera, Teodor Truyol Mir, i Miquel Mascaró Vidal, picapedrer de s'Hort des Ca i Rafel Estades Adrover, esparter de Felanitx,.

 

19 de gener de 1937

Bàndol per a la incautació de béns del deute d’empreses amb les empreses o persones de la zona republicana. La comissió que incautava els béns  estava formada pel coronel José Rubí Rubí, José Espina Olivella, director del Banc de Crèdit Balear, Fausto Morell Tacón i Lorenzo Pastor Estelrich.


22 de gener de 1937

Mor assassinat pels feixistes Guillem Frau Moragues, picapedrer.


26 de gener de 1937


Lorenzo Villalonga escriu al diari  Falange:"la medicina deberá ser fascista porque el fascismo no es un partido político, sino una concreción del sentir de toda una época"


El 28 de gener de 1937


Moren assassinats pels feixistes Melcion Hernández Moll, de Santa Catalina i Vicenç Torres Marí, eivissenc que vivia a Ciutat.

 


Rafael Isasí va actuar contra la llengua de Mallorca.30 de gener de 1937


S`estructura el sindicalisme vertical de la Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS)


Jaime Albertí Nadal de Cafès Albertí és el president del sector de cafès, Miguel Barceló Pellicer és el president dels pintors ; Bartolomé Blanch Frontera Bartolomé és el president de les ferreteries ; Jaime Casasnovas Coll és el president dels sastres president ; Rafael Escalas Barceló és el president de la banca, Pablo Ferrer Coll és el president de ls magatzems de la pell; Mateo Fiol Mateo és el president dels venedors de sabates ; Pedro Fuster és el president de les merceries; Bartolomé Mas és el president dels carnissers; Joan Tomás és el president dels barreters; Juan Serra Riera és el president dels escultors; Jose Puncernau Viladot és el president dels venedors de teixits; Antonio Pons Arrom és el president del sector de comestibles; Bartolomé Mulet Bergas és el president del sector de transports i José Villalonga és el president de la Comissió parroquial d'obres.


 

31 de gener de 1937

Junta de la Societat Arqueològica Lul·liana:

Bajo la presidencía de D. Elviro Sans y con asistencia de los Señores: Elviro Sans,Antonio Jiménez, Juan Pons, Vicente Juan, Luís Amorós, Pedro A. Sanxo, Bartolomé Ferrá, Antonio Salva, Juan A. Fuster, Rafael Isasi, Rafael Pomar, José Marcet, Juan Ramis de Ayreflor, Agustín Buades. Pedro Barceló, Guillermo Forteza, Guillermo Colom y |uan Sbert, actuando de Secretario Juan Muntaner Bujosa.

"el Sr. Presidente (Elviro Sans) concede la palabra al Sr. Isasi, el cual manifiesta que le ha causado cierta extrañeza que la convocatoria de la Junta General esté redactada en mallorquín y ahora, continuó diciendo, con el Movimiento Nacional acaudillado por el General Franco, solo ha de haber unaEspaña única y se tiene de gobernar con Dios...
El Sr . Presidente contesta al Señor Isasi diciéndole que la convocatoria se ha hecho en mallorquínsiguiendo la costumbre tradicional de esta Sociedad desde su fundación"

También, a propuesta del Sr, Presidente,acuerda la Junta General por unanimidad su adhesión al Movimiento Nacional acaudillado por el General Franco.


Aquest mateix dia, Lorenzo Villalonga escriu en "El Dia": A mi ver,sólo el fascismo revolucionario puede salvar a España, como salvó a Italia y Alemania..."


Antonio Marqués Oliver, senyor de Pedruixella s'afilia a Falange.

febrer de 1937-

 Assassinat Tomàs Seguí i Seguí prop del cementiri de Porreres.Socialista d´Esporles.


febrer de 1937

Arriba a Palma  Ramon Coll Rodés, antic batle de Barcelona per la Lliga Regionalista.

 

febrer de 1937

Miguel Thomàs Riutort passa al servei de la Divisió d'Àvila.


febrer de 1937

El sector falangista dirigit per Sancho Dávila, Pedro Gamero del Castillo i Escario negocien a Portugal amb els carlins de Manuel Fal Conde, José Maria Oriol i Santiago Arauz les possibilitats d'unificar-se que acaben sense èxit.


Febrer de 1937

A Castella els militars alçats no permeten als falangistes d'Hedilla la distribució del discurs de  2 de febrer de 1936 de José Antonio en el Cine Europa per la seva crítica a la dreta. El cap de Falange de Burgos, José Andino, es nega a acceptar el criteri dels militars i fa imprimir i distribuir el discurs i radiar-lo. Per això Andino és arrestat i alliberat després de la presa de Màlaga.


1 de febrer de 1937

Assassinat a Manacor de Pere Grau Dauset, mestre de la Lògia Pitàgores.


1 de febrer de 1937 - Embarquen cap a la peninsula, marxant cap al front de batalla contra la República Espanyola, els fornalutxers Josep Puig Busquets,Bartomeu i Miquel Reinés Rosselló, Antoni i Miquel Marroig Busquets, Joan Coll Ginestra, Antoni Ginestra Arbona, Bartomeu Mayol Busquets, Joan Arbona Colom i Gabriel Amengual Barceló.


 

2 de febrer de 1937

Incautació de béns de la família Marquès Rullan.

 

El 4 de febrer de 1937

Tomàs Seguí Seguí, forner i socialista, batle d'Esporles,és assassinat pels feixistes a Porreres.

 

El 6 de febrer de 1937

Joan Terrassa Hernández, soldat d'artilleria és jutjat pels feixistes a l'Escola d'Arts i Oficis.


Francisco Riera Cerdá, nou batle de la dictadura franquista a Manacor.

 

El 10 de febrer de 1937

Bartomeu Servera Terrassa, de Capdepera, presoner al castell de Bellver és tret  i assassinat pels feixistes.


El 12 de febrer de 1937

Els feixistes fan desaparèixer el montuïrer Miquel Martorell Font, empresonat al castell de Bellver.

 

13 de febrer de 1937

Convocat el consell de guerra que s'ocupa de la causa 978 de l'any 1936 i que té per instructor el coronel Ricardo Fernández Tamarit i en la que són processats Alexandre Jaume, Emili Darder, Antoni Mateu i Antoni M. Ques.

 

13 de febrer de 1937 - Llorenç Masferrer Vilaseca, militant del POUM, en servei militar a Mallorca és ascendit a caporal i després a sergent provisional. Participà en el front de Manacor i en la
conquesta franquista d'Eivissa.

 

15 de febrer de 1937

És afusellat pels feixistes a Porreres Llorenç Martorell de Ciutat.


15 de febrer de 1937.

 

Vista de la causa 978. Els militars colpistes que formen part del tribunal són:

Juan Pons Ramonell, capità d'infanteria; José Morey Gralla, capitá d'infanteria; Ignacio Seguí Colom, capitá d'infanteria; Diego Navarro Baigés, tinent coronel, Antonio Zaforteza Villalonga, capità d'artilleria; José Isasi González, capità de cavalleria, Luis Ramallo Thomás, tinent auditor,Ricardo Fernández Tamarit, coronel d'infanteria que instrueix la causa contra Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni Maria Ques.

El fiscal auditor era Ricardo Mulet Fiol.

 

16 de febrer de 1937

És assassinat pels feixistes a la Creu de Porreres el ferrer de Llucmajor Francesc Oliver, militant de les Joventuts Socialistes Unificades.

Procés per a la incautació de béns de Gabriel Alomar Villalonga, dirigent de la Lliga Laica, per part del magistrat Bonilla.

 

El mateix dia, Cambó insta a Juan Estelrich a que enllesteixi el seu "folleto" sobre la persecució religiosa a Espanya.


18 de febrer de 1937

El falangista Lorenzo Villalonga escriu  a  La Última Hora sobre l'assagista espanyol Ortega  explicant que si torna de París els feixistes farien bé en afusellar-lo.

En el mateix article diu que el feixisme italià allò que ha fet  a Abisínia és provocar la introoducció de la cultura europea en un país de cafres encara que sigui a canonades.


21 de febrer de 1937

Segons el marquès de Zayas les 71 organitzacions de "flechas" tenen 13.487 afiliats que es feien obligats a les escoles (Actividad 9).

 

Emili Darder

24 de febrer de 1937- 

Afusellats Emili Darder Cànaves, Alexandre Jaume Rosselló, Antoni Maria Ques Ventayol, Antoni Mateu Ferrer.

 

Antonio Palazón López, carrabiner, és condemnat a mort en consell de guerra.

 

27 de febrer de 1937 

Suspès el diari anarcosindicalista Nosotros a la zona republicana.


Darrera publicació de la revista franquista Es Borino Ros.

 

 

 

28 de febrer de 1937 -Juan Pons Marqués és elegit president de la Societat Arqueològica Lul·liana, després de la renúncia de Diego Zaforteza Musoles, juntament amb Elviro Sans, vice-president; Juan Muntaner, secretari; Gabriel Alomar Esteve, tresorer; Guillermo Colom, director del Bolletí; Antonio Jiménez, director del Museu; Francisco Esteve, Juan Vich Salom, Pedro A. Sancho, Alfonso Aguiló, Vicente Juan Serra, Antonio Mulet, Pedro Barceló, José de Oleza Frates i Pedro J. Llull, vocals, després d'afermar la seva adhesió al moviment nacional espanyol. (BSAL, any 1995)

 

 

Març de 1937

Miquel Buades Riber, mestre, traslladat a la presó d'Illetes, on també hi havia els mestres Joan Petro i Àngel Soler.


Març de 1937

Detenció del soldat d'enginyiers Josep Pons Bestard i empresonament a Illetes per la seva adscripció a la Lògia Pitàgores de Palma. Era membre de les joventuts d'Unió Republicana.

 

Març de 1937

 José Ramis de Ayreflor designat delegat d'ensenyament.

 

Dia 8 de març de 1937

Antonio Goicoechea anuncia la dissolució de Renovación Española.

 

11 de març de 1937

 Afusellats Antonio Palazón López, carrabiner d'Inca , Bartomeu Siquier Serra i Jaume Serra Cardell pels feixistes a Illetes.

Afusellat al mateix lloc el comunista Antoni Zanoguera Garcias, de Llucmajor.  El  mateix dia són assassinats pels feixistes a Son Coletes Guillem Pascual Llodrà i Miquel Riera Palmer de Sant Llorenç.

Actuà com a Fiscal en aquesta paròdia de judici un militar (Mulet Fiol) i, com a jutge instructor de la causa, Pere Morell i Gray. El diari EL DIA informava del "judici", escrivint: "En el local de la Escuela de Artes y Oficios se reunió el Consejo de Guerra ordinario para ver y fallar la causa contra los carabineros Pedro Herrera Sánchez, Crisanto Valcárcel Moll, Juan Orozco Trulla, Juan Cintrano Infante, Antonio Palazón López, Luis Pichoto Sánhez y Balbino Castedo López, y los paisanos Juan Pizá Massanet, José Bassa Alomar, Jaime Serra Cardell y Francisco Gost Amer, por el supuesto delito de insulto de obra superior y ejecución de actos de resistencia al Movimiento Nacional Salvador de España".

 

12 de març de 1937

Assassinats els jugadors del Constància Antoni i Josep Sancho Forges, i el seu també germà Emili, sabaters d'Inca. Van ser trets de Can Mir.

 

16 de març de 1937.

Tomàs Massot, comandant, instrueix el consell de guerra contra Llorenç Beltran.

 

18 de març de 1937

Miquel Villalonga Nicolau, sabater socialista de Binissalem és fet desaparéixer pels falangistes que el treun de Can Mir.

 

19 de març de 1937

A l'encíclica "Divini Redemtoris" el papa Pius XI denuncia "el azote comunista en España".


23 de març de 1937

Surt de la presó el mestre depurat Manuel Fernández Sánchez que exercia a Sóller.

 

Francisco Basterrechea, contralmirall franquista.

 

1 d'Abril de 1937

Víctor Enseñat Martínez,cap superior de la polícía de Balears, substitueix Barrado que ocupa el lloc de delegat d'Investigació i Vigilància de Falange..

 

Abril de 1937 

Ladislao López Bassa, falangista,  s'integra amb el càrrec de secretari a la primera junta política de la FET i de las JONS. És a més l'encarregat de la vigilància interna del partit únic.


Abril de 1937

El maçó Josep Pons Bestard és traslladat des de la presó d'Illetes a la Unitat de Treball de Mal Pas (Alcúdia).

 Miguel Thomas Riutort

Abril de 1937

Miguel Thomàs Riutort és nomenat director de tallers de la Regió Aèria de Balears i comandant dels tallers de la base de Pollença.

 

2 d'abril de 1937

Bernat Carbonell Pastor, de Maria de la Salut, és condemnat a 30 anys de presó per negar-se a combatre a favor dels feixistes.


Bartolomé Bosch Sansó

 

 

3 d’abril de 1937 

El capellà Bartolomé Bosch Sansó és el president de la Comissió Depuradora de Balears que comença a actuar en l'expulsió dels mestres no partidaris dels sublevats. Aquesta comissió està formada majoritàriament per tradicionalistes. El coronel d'artilleria Rafael Ysasi i José Ramis de Ayreflor Sureda, president de l'Associació Catòlica de Pares de Família, participen activament en aquesta comissió depuradora.

 

Dia 12 d'abril de 1937 el picapedrer Joan Vicens Maimó és condemnat pels feixistes a 20 anys de presó en un consell de guerra.


El mateix dia a Manacor: "Presidido por el Teniente Coronel de Infantería D.Sebastián Sard Montaner, se constituyó el jueves día 8, a las diez y media de la mañana, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de nuestra Ciudad, el Consejo de Guerra ordinario de Plaza, para ver y fallar la causa N° 132 del año 1936 instruída por el Capitán de Infantería  D.Gabriel Sastre Balaguer, contra el paisano Antonio Domínguez Fornés, acusado del delito de provocación a la rebelión.
Actuó de vocal Ponente el Teniente Auditor de 1 D.Antonio de la Rosa Mayol y de Fiscal, el Jurídico Militar, Comandante D. Ricardo Mulet. La defensa del procesado estuvo a cargo del Alfárez de Infantería, don  Juan García.
Del apuntamiento de la causa leída por el Juez resulta que el encartado el día 4 de Agosto fue detenido en el pueblo de Capdepera por sus ideas socialistas y por haber
hecho manifestaciones en contra del Ejército, Guardia Civil y Falange Española."


En el mismo día, y hora de las cuatro y media de la tarde se reunió en el Salón de Actos de nuestro Ayuntamiento, bajo la presidencia del Teniente Coronel de Infantería D. Sebastián Sard Montaner el Consejo de Guerra, para ver y fallar la causa n° 103 del año 1936 instruída por el Capitán de Infantería D.Gabriel Sastre Balaguer contra el paisano Jaime Sans Pons.Actuó de ponente el Teniente Auditor de 1ª Sr. De la Rosa.
Del apuntamiento se desprende que el procesado el día 22 de Julio se negó a salir a pescar induciendo a los demás compañeros de trabajo a que secundaran la huelga.

 

En els dos casos el fiscal va demanar 12 anys de presó.


14 d'abril de 1937

Fundació de la base de submarins de Sóller.


16 d'abril de 1937

Tiroteig a Salamanca entre membres del sector legitimista de Falange (seguidors d'Agustín Aznar, Sancho Dávila i Rafel Garceràn) i els seguidors d'Hedilla, Pedro Gamero del Castillo i José Luis Escario. Moren dos falangistes, un de cada fracció.

 

16 d'abril de 1937

Antoni Maria Sbert Massanet és conseller de Cultura de la Generalitat per segona vegada.


18 d'abril de 1937

El Consejo Nacional de Falange reunit a Salamanca ratifica Hedilla en la direcció del partit.

Registre de sortida 1301 del Govern Civil franquista: treuen de Can Mir, Bartomeu Riera Fullana, Juan Villena Vicens, Bartomeu Rosselló Guardiola (Alaró), Ramon Rodríguez Quiroga (Inca), Antoni Rubio Aragón (Inca), Antoni Sureda Colom (Consell), Francesc Tomàs Torres (Palma), Llorenç Torrens Bestard (Binissalem), Antoni Trobat Oliver (Algaida), Miquel Villalonga Nicolau (Binissalem)

 

19 d'abril de 1937.

Franco unifica la Falange amb la Comunió Tradicionalista.


20 d'abril de 1937

Hedilla no accepta dirigir una Falange unificada instrumentalitzada per Franco.

 

21 d'abril de 1937

Victor Alomar Cifre dirigeix a Barcelona la publicació del Suplement de "El Obrero Balear", en la junta del qual hi participen Ignasi Ferretjans, Vicenç Torres, Vicenç Garcès, Antoni Prieto, Miquel Munar, Jordi Morey, Bartomeu Bosch, Rafel Aguiló, Miquel Rigo i Jaume Riera.


23 d'abril de 1937

Hedilla és detingut i cessat de la direcció de Falange.

 

27 d'abril de 1937

Els creuers franquistes Baleares i Canarias bombardegen el port de València.


Mor el feixista italià Michele Marrone a Saragossa, jugador del Palermo, a conseqüència de les ferides de la batalla de Guadalajara


 

30 d'abril de 1937

Institució de l'Acadèmia de Sergents Provisionals d'Infanteria a Lluc

 

1 de Maig 

La Generalitat prohibeix la celebració del 1 de Maig. 

2 de maig de 1937-Inauguració oficial de la escuela de Flechas Navales en el vaixell “Unión”,amb la participació del Contralmirall en cap i Cap de la Base Naval Francisco Bastarreche, el batle de Palma Zaforteza, el cap de la Guàrdia Urbana Trespalle,i el cap de l'estat major de l'Armada Pedro Sans Torres.


4 maig 1937

En conèixer els successos de Barcelona, ​​forces anarquistes abandonen les seves posicions al front d'Aragó i es dirigeixen a la Ciutat Comtal a defensar els seus companys. Al seu pas per Binèfar, Barbastre, del Grau, Albalate de Cinca, Peralta d'Alcofea, Vall de Roures, Mora de Rubielos i altres poblacions, es produeixen enfrontaments, assassinats i execucions.


5 de Maig de 1937

 Incautació de La Batalla, premsa del POUM, a la zona republicana.

 

José Quint-Zaforteza

 

5 de maig de 1937

Els feixistes afusellen Pompeio Simó i Santos Pulido Gutiérres, sergent d'artilleria ,i Enric Domínguez Verger, amo de Son Talent a Capdepera, al cementiri de Ciutat. El mateix dia pren possessió de la presidència de la Diputació franquista l'absolutista tradicionalista, José Quint Zaforteza Amat. 


6 de maig de 1937


Lorenzo Villalonga escriu a "La Última Hora" : "Esperemos que las tropas del Generalísimo no tengan necesidad de arrasar a Barcelona.."7 de maig de 1937

El govern (del que participa CNT) envia 6000 guàrdies d´assalt contra la revolta d’esquerra obrera a la Telefònica de Barcelona.


La Legió Còndor nazi, equipada amb biplans Heinkel He 51, arriba a Espanya per ajudar les forces de Francisco Franco.

Durant el transcurs de la Guerra Civil espanyola, el general Emilio Mola, mor en un accident d'aviació a Belorado (Burgos).

Cessa la lluita a Catalunya després de la substitució del conseller Jaume Ayguadé i l'enviament de tropes pel Govern de la República.8 de maig de 1937Jorge Andreu Alcover presenta l'obra de Sureda de Armas "A la sombra del Alcazar"

 

10 de maig de 1937

Afusellat Guillem Matas Lladó, soldat, a Illetes.


12 de maig de 1937


Antonio Villalonga causa baixa en la Comissió Depuradora perquè és nomenat membre del secretariat de FE de las Jons. El substitueix en la Comissió Depuradora Gabriel Morell Font dels Olors mesos després.


Jeroni Alomar

13 de maig de 1937El capellà de Llubí Jeroni Alomar Poquet és jutjat pels feixistes per la seva col·laboració en la fugida de republicans.

 

Con objeto de proceder al inventario de las obras de arte destruidas o deterioradas por las turbas desde
el 14 de abril de 1931, por los Señores Alcaldes se mandará a este Gobierno Civil una relación de ellas,
como también de las cruces de término de cada población que hayan sufrido deterioro, acompañada, si
es posible, de una fotografía anterior al hecho vandálico y de otra que dé idea del estado actual de la obra de arte o monumento, tanto si han sido objeto de restauración como si no. Todas estas fotografías deben mandarse por duplicado. Además, se remitirán al Museo Provincial y a nombre del Señor Gobernador-Presidente de la Junta del Tesoro Artístico de Baleares, los restos que se conserven del monumento destrozado, reclamando, si hay caso, a los particulares que los hubieren recogido. — Palma de
Mallorca, 13 de Mayo de 1937, primer año triunfal.—El Gobernador,
Mateo Torres. (B. O . n.°10.992)


15 de maig de 1937

Dictamen de l'auditor de guerra  de la Comandància Militar de Mallorca, Gonzalo Zarranz Mariana on desaconsella l'indult sol·licitat pel bisbe Miralles en favor del capellà Jeroni Alomar, i en conseqüència avala la seva condemna a mort.

 

20 de maig de 1937

El creuer italià Barletta, és enfonsat en un bombardeig contra el port de Palma.

Causa 25/1936

Consell de guerra contra Andreu Estelrich, regidor de Manacor, i els carrabiners Daniel Eugenio Casany, José San Basilio Martín, José Martínez Martín, Bartolomé Morcillo Pinera, Manuel Morales Pastor, Antoni Vidal Trueba, Manuel Lareu Fuster, Juan Francisco Expósito Vicente, Juan Molina Castillo, Joaquín de la Cruz Oller, Manuel Jodar Gutiérrez,Nicolás Arcas Esteban, Joan Gayà Capó, Antonio Sánchez Castilla, Francisco Rubio Enríquez, el guarda jurat  Miquel Galmés Parera, Josep Quetglas Sánchez, Cristòfol Limones Santamaría, Joan Martí Rosselló, Melcior Vives Martí, Mateu Soler Salas, Joan Mesquida Galmés, i Joan Vaquer Martí.


27 maig 1937

Un enfrontament entre la Guàrdia Civil i obrers sense treball a Yeste causa 20 morts i vuit ferits.

A Califòrnia, s'obre el pont Golden Gate al trànsit de vianants, creant una connexió vital entre San Francisco i el Comtat de Marin.

 

28 de maig de 1937


A Alemanya es funda l'empresa de fabricació d'automòbils Volkswagen.
 
A San Francisco (Califòrnia) s'inaugura al trànsit rodat el pont Golden Gate.

Mor Alfred Adler, psicòleg i psiquiatra austríac (n. 1870).

Els Franquistes prenen Bilbao

La Batalla, periòdic del POUM, prohibit a la zona republicana


29 de maig de 1937

Set avions trimotors Junker, procedents de Mallorca, llancen bombes incendiàries i explosives de gran
pes i en gran quantitat contra Barcelona. La nota oficial parla de 67 morts i 88 ferits.


 30 de maig de 1937

El militar franquista Vicente Llobera Sancho és ferit de mort en combat.

 

31 de maig de 1937

Un avió republicà "Potez" cau en Es Campàs (Andratx). Mor un del seus tripulants i altres dos, ferits, són capturats.


Miquel Cantallops Gelabert i Joan Oliver Capellà deserten al front de Guadalajara i s’incorporen a les files republicanes. (Després serien condemnats a 12 anys de presó pels feixistes)

Efectius de la Legió Condor a Pollença.

 

El PCE-PSUC, des de finals de 1936, va dur a terme una intensa campanya acusant
el POUM de trotsquista, tot i que els trotsquistes de veritat feien entrisme en el PSOE des de l'any 1935,  i el va fer responsable dels Fets de Maig del 37 a Barcelona. Aquesta pressió condugué a la dimissió del cap del
govern republicà, Francisco Largo Caballero, i dels ministres de la CNT que es van negar
a acceptar les acusacions del PCE-PSUC contra el POUM. El nou govern del socialista
Juan Negrín va permetre l’obertura d’un procés judicial contra el POUM i
l’empresonament del seu comitè executiu, la clausura dels locals, la prohibició dels
òrgans de premsa i la persecució dels seus militants, repressió que es va fer extensiva a
sectors de la CNT. La repressió contra el POUM va continuar amb la detenció i l’assassinat
d’Andreu Nin per part d’agents soviètics, el juny de 1937

 

 

1 de juny de 1937

Condemnat a cadena perpètua en la causa 358/37 Guillem Mir Serralta. Conmutada per 6 anys i un dia.

Jerónimo Sáiz Gralla

5 de juny de 1937

Afusellat Bernat Marquès Rul·làn , president d’ERB de Sóller en el Fort d'Illetes. La instrucció del procés va anar a càrrec del capità d’infanteria Jerónimo Saiz Gralla i es va realitzar a la caserna del Carme.

 

Juny de 1937-Magi Gamisans, expedicionari del POUM a Mallorca és detingut pel SIM i empresonat a Figueres fuig a França.

 

Juny de 1937 

José Otero Sastre,delegat d´Investigació i Vigilància de Falange a Balears.

 

El capellà Jeroni Alomar, afusellat pels franquistes

 

7 de juny de 1937

Moren afusellats pels feixistes Joan Baldú i Pascual, militant metal·lúrgic de la UGT, el capellà Jeroni Alomar Poquet, i Martí Ros Garcia a l'hemicicle del cementiri nou de Palma.

El mateix dia comencen a Manacor les obres de millora i habilitació per a refugi dels soterranis del carrer Major i de Can Santmartí de Manacor.


8 de juny de 1937

L'Ajuntament de Manacor presidit per Francisco Riera Cerda, i els regidors Guillermo Morey, Gaspar Morey,Juan Galmés, Pedro Sureda, Mateo Servera, Bartolomé Pascual i Mateo Bibiloni ,per més que alguns es diguin tradicionalistes, acorden llevar els noms populars dels carrers Major que passa a ser del general Franco, el de la Plaça del Cos que passa a ser de José Antonio Primo de Rivera i la del Progrés que passa a ser del General Mola. De manera que els programes que sostenen els de  la Comunió Tradicionalista  són substituíts pels noms de feixistes adversaris de les nostres tradicions.


 

10 de juny de 1937.

Juan Guardiola jutge militar instrueix el consell de guerra contra  Esparança Fiol Mulet, Bàrbara Colomar Carbonell, i Caterina Mulet.


12 de juny de 1937

Cristina i Juanito Valls actuen a Manacor a benefici de la Defensa Pasiva Antiáerea. El l'acte intervé el comandat d'enginyers Benjamín Llorca Gisbert.


15 de juny de 1937

El regidor Mateo Servera de Manacor proposa  la creació d'un lloc reservat per als matrimonis a la Platja de Porto Cristo,que era dividida  per mandat de govern en zona d'homes i zona de dones per una corda fermada a un tamarell que s'endinsava devers 30 metres dins l'aigua. Aqusta proposta no prospera pel vot en contra de la resta de regidors franquistes.

La Comissió Gestora de l'Ajuntament de Manacor proposa que els beneficis de la Càmbra de Propietat Urbana es destinin a la rehabilitació de llocs afectats pels bombardejos.


Manacor (Renacer) : El miércoles, día diez y seis, se reunió en el Salón de Actos del Ayuntamiento de esta ciudad, a las diez horas y treinta minutos, el Consejo de Guerra Ordinario de Plaza para ver y fallar la causa número 166 del año 1936, instruída por el Juez Capitán de Infantería D. GABRIEL SASTRE BALAGUER contra el vecino de Petra JUAN RIBOT NADAL por los delitos de tenencia ilícita de armas y ofensa a Instituciones armadas.
Actuó de fiscal el Alférez agregado al Cuerpo Jurídico D. FELIX PONS MARQUES quien sostuvo la acusación pidiendo que se impusiera al procesado la pena de doce años de prisión mayor por el primer delito y la de seis años de prisión menor por el segundo. El Defensor Capitán de Artillería D. JOSE MARTI COVAS solicitó la libre absolución. El Consejo, bajo la presidencia del Teniente Coronel de Infantería D. FRANCISCO ROVIRA TRUYOLS quedó reunido en sesión secreta para dictar sentencia.


A las diez y seis horas y treinta minutos del mismo día se reunió el Consejo ordinario del Cuerpo para ver y fallar la causa n°. 979 del año 1936, instruída por el Capitán de Infantería D. GABRIEL SASTRE BALAGUER contra el ex-legionario JUAN CRESPI SERRA por el delito de deserción al frente del enemigo. El Ministerio Fiscal representado por el Alférez Sr. PONS solicitó se le impusieran treinta años de reclusión;la defensa, de la que estaba encargado el Alférez de Infantería D. JAIME CAPO PORCEL pedía la libre absolución de su defendido.El Consejo quedó reunido para dictar sentencia.

 

 

16 de juny de 1937

La policia es presenta enmig d’una reunió del Comitè Executiu del POUM , i ocupa la redacció de La Batalla i tots els  locals del partit. Detenció dels membres del POUM,Nin,Gorkin,Andrade, Bonet,Gironella, Escudé, Coll i Arquer.

 

16 de juny de 1937 

El POUM il.legalitzat.

 

18 de juny de 1937.

Antoni Bennássar Reynés, republicá federal és condemnat a cadena perpètua.

 

22 de juny de 1937- 

Assassinat Andreu Nin.

 

 

29 de juny de 1937

Antoni Maria Sbert és nomenat conseller de Governació i Assistència Social de la Generalitat.

 

Balilles, els nins del feixisme

 

juliol de 1937

Francesc de Sales Aguiló i Pere Oliver constitueixen a Barcelona el Consell Executiu d'Esquerra Republicana Balear.

 

juliol de 1937

Gabriel Alomar Villalonga surt de Barcelona cap al Caire.

 

1 de juliol de 1937

Els bisbes Miralles i Perelló manifesten el seu suport al franquisme.

 

2 de juliol de 1937

El general Franco s'entrevistà amb el corporativista Bartolomé Quetglas Gayà a Salamanca en relació al funcionament de les Caixes Compensadores de les Càrregues Familiars.

 

3 de juliol de 1937

El comandant Gonzalo Arnica Ferrer surt amb el batalló ciclista de Campos cap a Càdis.

Per disposició del Governador Civil D. Mateo Torres Bestard el dia del Beat Ramón Llull, 3 de Juliol, fou declarat novament festiu.

 

10 de juliol de 1937

El murcià José Martínez Just, carrabiner de Santanyí, cau mort a Brunete al costat dels republicans.

 

14 de juliol de 1937

Societat Arqueològica Lul·liana: El Boletín: Por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de 14 Julio, se publica desde el presente número en castellano el título y la sección oficial de núestra revista.
 

 

 

15 de juliol de 1937

Francisco Carrasco Mairena, patró del vaixell Trinitat és jutjat pels franquistes.

 

16 de juliol de 1937

El formenterer Josep Sunyer Castelló és afusellat pels franquistes al cementiri de Ciutat.

 

Miquel Cerdà

 

18 de juliol de 1937

Pere Juan Mulet, pastor de Son Usó, Llucmajor, és assassinat pels feixistes. Miquel Cerdà Provenzal de Pollença va morir el mateix dia a la presó provincial.

 

19 de juliol de 1937

Llorenç Beltran Salvà, director de Foc i Fum és assassinat pels franquistes al cementiri d’Inca. El mateix dia el guàrdia civil lleial a la República , Antonio Fenoi Blanes, és afusellat pels franquistes al cementiri de Ciutat.

 

20 de juliol de 1937

Joan Sastre Carbonell, llosetí, mecànic a Inca, és condemnat a 30 anys de presó major i 20 de presó menor per el delicte de deserció de l'Exèrcit franquista , maltracte a força armada i pas a files enemigues.

2 d'agost de 1937.

Conferència de l'escriptor feixista  Lorenzo Villalonga: La guerra y el nacional-sindicalismo.


3 d'agost de 1937

El batle de Manacor insisteix sense èxit en demanda d'indemnitzacions:

«Exmo. Sr.Don FRANCISCO RIERA CERDA, Teniente de Caballería, Alcalde Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de la ciudad de Manacor en nombre y por acuerdo de la misma a V.E. con todo respeto acude y atentamente expone:
No son de V.E. desconocidos los inmensos perjuicios causados por la chusma rojoseparatista de la Generalidad de Cataluña con motivo de su fracasada tentativa de conquista de Mallorca, en las propiedades enclavadas en el sector que fué teatro de la épica lucha llevada a cabo en los días del 16 de agosto al 4 de septiembre de 1936 para expulsar a los invasores.
Cosechas saqueadas, ganados destruídos, árboles talados, valores robados, muebles y enseres destrozados; nada escapó a la vandálica furia y feroces instintos de destrucción y de robo que animaba a aquellas hordas que sembraron la desolación y la ruina en numerosos hogares de la región invadida.
Al objeto de remediar, en lo posible, la triste situación de dichos hogares, la Comisión Gestora de mi presidencia, acordó solicitar de V.E. se digne gestionar la manera
de conseguir sea concedida una indemnización a los perjudicados de este Municipio, por todos conceptos, a consecuencia de la invasión marxista ocurrida durante el pasado año de 1936.
Por lo expuesto, el que suscribe, en la representación que ostenta.
SUPLICA á V.E. se digne atender el acuerdo que queda expuesto, accediendo a lo que se solicita.
Gracia que espera merecer de los generosos sentimientos de V.E. cuya vida guarde Dios muchos arños.
Manacor 3 de Agosto de 1937.
2° Año Triunfal.
Fdo: FRANCISCO RIERA CERDA.
¡¡VIVA ESPAÑA!! ¡VIVA FRANCO!

 

6 d'agost de 1937

Afusellat Marcià Mena Pérez, poumista, pel govern de la República a Lleida.


10 d'agost de 1937

La Comissió Depuradora debat la proposta de sanció al mestre de sant Joan Francesc Gayà Más. L'inspector Mestras proposa un any de sanció. Rafael Ysasi i José Ramis de Ayreflor proposen la seva retirada definitiva de l'exercici de mestre.

 

19 d'agost de 1937.

Afusellat Llorenç Beltran Salvà, anarquista, al cementiri d'Inca.

Detingut Enric Adroher i Pascual, militant del POUM, a instàncies dels stalinistes.

 

25 d'agost de 1937

Judici feixista contra 146 pòllencins que s'oposaven a l'alçament feixista. D'aquests, 17 acabarien sentenciats a mort.

28 d’agost de 1937 Sentència del  Consell de guerra:

Antonio De la Rosa Mayol

.Causa 57/1937 contra els pollencins d’esquerra. El president del  tribunal és  el coronel d’infanteria Antonio Rosselló Batle, el vocal ponent és el comandant Antonio De la Rosa Mayol i fa d’instructor el tinent coronel d’Artilleria  Diego Pascual Bauzà. El fiscal és Ricardo Mulet Fiol.

 

Vives Joan Lluís                                                          Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Cánaves Darder Bartomeu                                          Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Josep Seguí

Seguí Rotger Josep                                         Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Plomer Vives Pere                                          Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Torrandell Cerdà Antoni                                             Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Suau Salord Mateu                                         Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Plomer Vives Jaume                                        Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Marquès Mosillo Josep                                               Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Llompart Campomar Bartomeu                                               Pollença.Condemnat a mort  consell de guerra 1937.08.28

Company Crespí Guillem                                            Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Cifre Llompart Gabriel                                    Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Cerdà Palou Francesc                                     Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Cantallops Cifre Antoni                                               Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Cànaves Llofriu Joan                                       Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Cánaves Bisañez Antoni                                              Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Amengual Rotger Gabriel                                            Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Arrabal Ruíz Rafael                  sergent carrabiners                   Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Cànaves Salas Josep                                       Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

 

Garcia Gual Antoni                              Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Frontera Rebassa Maties                     Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Domingo Torrandell Martí                   Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cladera Cifre Jaume                            Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cifre Serra Josep                                 Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Llobera Torrandell Antoni                    Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Castañer Cabanellas Mateu                 Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Magraner Inachiti Vicenç                     Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cortés Martínez Bartomeu                   Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Giménez Contreras Francisco              Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Ucero Atienza Martín                          Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Giménez Cerdà Joan                            Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Pando Laderas Celedonio                   Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

González López Miguel                       Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cirer Oliver Bartomeu                         Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Juan Carretero

Carretero Pérez Juan                           Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Martínez Fernández Leandro               Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rojo Hermosilla Vicente                      Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Martín Martín Cipriano                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Buenaventura Oscar de Paula              Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Marín Sánchez Pedro                          Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Torrandell Cànaves Gabriel                  Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Gerona Alarcón Laureano                   Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Fuster Llorca Josep                             Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Expósito Rodríguez Luís                      Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Camacho Pérez Miguel                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Álvarez Ruíz Ramon                            Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rico Infante Lutgardo  sergent carrab. Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vicens Font Pere Antoni                      Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Mata Luz Jaume                                 Causa 57/1937             30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Quert Vives Jaume                             Causa 57/1937             30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Martorell Torrens Joan                       Causa 57/1937              30 anys de presó        Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Martín Durban Martiniano                   Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cortès Cànaves Joan                          Causa 57/1937             30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cortès Cànaves Josep                        Causa 57/1937             30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Company Mir Damià                          Causa 57/1937             30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Company Capó Antoni                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Bota Axartell Rafel                              Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Bennàssar Vilalonga Guillem                Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Alemany Adrover Josep                      Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Aguiló Matas Francesc                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Guasch Calderon Antoni                      Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

March Cerdà Rafel                              Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Salas Suau Joan                                   Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Frontera Cànaves Josep                      Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Bonnín Fuster Francesc                       Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Molina Carrillo Manuel                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Frontera Rabassa Antoni                     Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cerdà Cifre Joan                                 Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Bibiloni Cifre Bartomeu                       Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Aloy Solivellas Antoni                          Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cifre Serra Mateu                                Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vives Llompart Joan                            Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vilanova Nicolau Josep                       Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Fuster Segura Antoni                           Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Solivellas Amorós Josep                      Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rabassa Vicens Joan                           Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rabassa Rotger Jaume                         Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Pericàs Mercer Andreu                       Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Oliver Canals Pere                               Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Muscarolas Bibiloni Martí                    Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Muntaner Cifre Andreu                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Muntaner Cerdà Gabriel Josep            Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Mayol Orell Miquel                             Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Martorell Cifre Guillem                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Marquet Perelló Antoni                       Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vilanova March Joan                           Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rotger Campins Andreu                      Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cortès Fuster Josep                             Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

César Arias Esteban                            Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rotger Bennássar Bartomeu                Causa 57/1937            12 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Torres Aroca José                               Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vives Francesc Lluís                            Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cerdà Llompart Antoni                        Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rotger Campins Bartomeu                   Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Jordà Arbona Bartomeu                      Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Alemany Juan Joan                              Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Frontera Xumet Joan                           Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cifre Cifre Jaume                                 Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vensala Cifre Felip                              Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Torrandell Salas Pere                           Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Plomer Rotger Joan                             Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Salom Rotger Cristòfol                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Espasa Albi Bartolomé                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Capllonch Bota Joan                            Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rotger Cànaves Joan                           Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Morro Cifre Martí                               Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vives Cerdà Joan                                Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Colom Torrandell Miquel                     Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vives Ramon Josep                             Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Bonnín Marquet Miquel                       Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Coll Vives Antoni                                Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cladera Cifre Joan                               Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cànaves Ordinas Jaume                      Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cifre Capó Miquel                               Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Torrandell Cifre Jaume                         Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Matheu Capllonch Guillem                   Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cerdà Capó Joan Antoni                     Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

 

 

A Mallorca,  durant la guerra civil  (Roselló-Pòrcel)

 

 

 

 

setembre de 1937

El falangista Lorenzo Villalonga explica en el seu diari de guerra (pàgines 53 i 54):

"La Falange se aburguesa ... Ya se ven fascistas con vientre, desprestigiando el esbelto traje... No asimilaron ni una palabra de José Antonio... Yo recuerdo los primeros falangistas de Mallorca... percibí el aliento místico que ahora parece esfumarse. Desde el manicomio, las noches que hacía mi guardia allí, les oía disparar contra los rojos. En cuatro dias pacificaron Palma. Eran esbeltos, anónimos y oscuros con una oscuridad resplandeciente"


setembre de 1937

Joan Albertí Moll, dirigent de les JSU, és condemnat a mort.

 

2 de setembre de 1937

Detenció del poumista Jaime Fernàndez Rodríguez,de la Secció Bolxevic-Leninista per les forces repressives estalinistes.
 

4 de setembre de 1937

AS/88 de Pollença ataquen amb 8 bombes Campsa a Tarragona.

 

9 de setembre de 1937

 A l’Escola d’Arts els feixistes jutgen Sebastià Sancho, Bartomeu Estrany i el militant d’Esquerra Republicana i secretari de l’ Ajuntament de Búger, Miquel Capó Capó. El mateix dia és assassinat pels feixistes Antoni Planells Tur, de Formentera, al cementiri de Ciutat.


                                                                11 de setembre de 1937

 El falangista Lorenzo Villalonga escriu a "Última Hora": "había llegado el momento en que sólo había españoles y antiespañoles, y a estos hay que eliminarlos"

          

                                                                                               


 

14 de setembre de 1937

Els feixistes jutgen Bartomeu Ferrer Cardona a l'Escola d'Arts.

Fundació de la parròquia de la «Mare de Déu de la Victòria » de l'Horta (Sóller), erigida pel
bisbe José Miralles Sbert.

 

16 de setembre de 1937

Joan Sbert Massanet, ajudant de l'Institut d'Inca, és suspès durant tres mesos de treball i sou.

 

17 de setembre de 1937

Institució de l'Acadèmia de sergents provisionals d'artilleria a Lluc.

 

18 de setembre de 1937

Els franquistes capturen el vaixell Jaume II.

 

22 de setembre de 1937

Avios AS/88 surten de la base de Pollença i bombardegen la Campsa a Cartagena.

 

 

 

23 de setembre de 1937

Miguel Fons Massieu, governador civil de Balears.

 

29 de setembre de 1937

Arriba Bruno Mussolini a Mallorca, on empra els noms falsos de López i de Martinetti, amb el XXVIII Grup del octau Stormo di Bombardamento Veloce.

 

30 de setembre de 1937

Bruno Mussolini surt de Mallorca  amb un Savoia-Marchetti SM79 i llança quatre bombes sobre la ciutat d' Alacant.


Octubre de 1937

Dos mil afiliats de les OJ de Falange passen a integrar les milícies de la FET i de las JONS a Mallorca per haver arribat als 18 anys en un acte on el nou responsable de la OJ, José Maria Alfín Delgado posa l'exemple dels Balilles del feixisme italià com l'exemple a seguir.


EL Vanguardista és la revista de les organitzacions dels joves franquistes.

 

1 d'octubre de 1937

Moren 55 civils a Barcelona a conseqüència del bombardeig aeri dels feixistes italians que tenien la base a Mallorca. En les morts hi participa Bruno Mussolini, el fill del dictador italià.

 

3 d'octubre de 1937

Els aviadors feixistes amb base a Mallorca bombardegen València i maten més de 50 persones.

 

 

5 d'octubre de 1937

Enrique Cánovas Lacruz, nou comandant militar de Balears.

 

6 d'octubre de 1937

Consell de guerra feixista a l'Audiència contra Francisco Solà Sánchez, de Mazarrón, Domingo Garcia de Vilagarcia, i Julio Lizano Gil.

 

20 d'octubre de 1937

Els franquistes processen en consell de guerra a Pere Aznar Sabuco i Vicenç Martínez Tomàs.

 

28 d'octubre de 1937

Inhabilitat pels franquistes el mestre de Llombards, Josep Valent Caldés

 

31 d'octubre de 1937

El carrabiner de Salamanca Isidoro Hernández Bajo és jutjat pels feixistes a l'Escola d'Arts i Oficis.

 

4 de novembre de 1937

Juan Serra Femenías és l'autor del monument dedicat als defensors del franquisme en el front de Manacor.

 

9 de novembre de 1937

Francisco Picacho Blanco, i Isidoro Hernández Bajo, carrabiners, són afusellats pels franquistes en el cementiri de Ciutat.

 

11 de novembre de 1937

El cuirassat italià Armando Diaz és a Palma en feines de vigilància a favor del feixisme.

 

14 de novembre de 1937

Plàcid Collado Collado, barceloní, resident a Felanitx mor a conseqüència de les tortures aplicades pels franquistes.


Ferrari Billoch Francisco


El mateix dia  el delegat de premsa i propaganda dels falangistes, Francisco Ferrari Billoch presenta "El hombre que recuperó su alma"

 

18 de novembre de 1937

Sebastià Canyelles Terrades, d'Andratx, és jutjat en consell de guerra pels franquistes.

 

19 de novembre de 1937

Jaume Farré Vidal, mestre d'escola de Ferreries és sotmés a un consell de guerra pels franquistes.

Mateo Torres Bestard

22 de novembre de 1937

Mateo Torres Bestard és nomenat governador civil de Pontevedra.


26 de novembre de 1937

Mor el mestre d'Inca Francesc Salas Janer degut al seu precari estat de salut motivat en bona part per la persecució al qual el va sotmetre la Comissió Depuradora, tot i que mai no va ser d'esquerres.

 

28 de novembre de 1937

 Consell de guerra contra la tripulació del vaixell Jaume II.

 

3 de desembre de 1937

Els franquistes jutgen en consell de guerra  el sergent d'enginyers Andreu Bauçà Ginard i Francesc Ramis Duran a l'Escola d'Arts i Oficis. (Causa 333/1937)

 

 

 

7 de desembre de 1937

L'aviació republicana bombardeja la Porta de Sant Antoni.

 

Nicolàs Sagesse publica l'article "El separatismo es un delito"

 

10 de desembre de 1937.

Gabriel Lloveras Riera, tinent d'infanteria, instrueix Consell de guerra contra Tomàs Corró Ferrer, botiguer socialista d'Inca, Bernat Colomar Carbonell, sabater inquer, i contra els germans Francesc i Gabriel Buades Pons.

 

13 de desembre de 1937

José Maria Pemán, conseller de Falange, visita Palma.

 

14 de desembre de 1937

Els franquistes afusellen  Francesc Ramis Duran, soldat d'enginyers.

 

29 de desembre de 1937

Sebastián Cladera presenta l'obra "Pimpinela azul"