Any 1315: Universitat forana.

Any 1315-Una sentencia arbitral institueix un apèndix de la Universitat del Regne, amb funcionament propi però amb dependència de la primera: la Universitat de les viles foranes.

Any 1315-Francesc Valls és el batle reial de Sant Joan.

Any 1315- Repartiment del delme a terres reials: 37,5% al rei, 25% a la parròquia, 18,75% al bisbe, 18,75% al capítol.

Repartiment del delme de cavalleries: 50% al cavaller, 25% a la parròquia, 12,50% al rei, 6,25 al Bisbe, 6,25% al capítol. Productes sobre els que opera el delme: bestiar, hortalissa, gra, i oli.

5 d'abril de 1315-Neix Jaume III , futur  rei de Mallorca, a Catània.

30 abril 1315 -Mor Enguerrand de Marigny camarlenc i ministre francès.

1 de maig de 1315- Testament de Simó Malferit que vol ser enterrat a la clastra nova del monestir de les Llagues de sant Francesc.

7 de maig de 1315 Mor Isabel Sabran, mare del rei Jaume III i esposa de l'infant Ferran.

20 de maig de 1315 -Neix Bona de Luxemburg, esposa del rei Joan II de França (n. 1349).

22 de juny de 1315 - Ordinacions contra els moros de la vila i terme d'Oriola.

29 de juny de 1315- Mor Ramon Llull apedregat  a Bugia.

23 de juliol de 1315- Una sentencia disposa l’elecció anual de deu síndics forans que juntament amb els jurats de la Ciutat tractaran els assumptes d’interès general.

Agost de 1315- Tomàs Mercer no deixa agafar aigua del pou del seu honor als pobladors de Sant Joan.


17 d'agost de 1315- L'infant Ferran de Mallorca venç les tropes de Joan d'Orsini a prop de Clarence.

29 d'agost de 1315 - Derrota de l'exèrcit güelf a Montecatini. Pere de Gravina, germà de Felip I de Tàrent (Anjou)  i el fill de Felip, Charles de Tàrent moren en suport als florentins contra els pisans.

1 de setembre de 1315- Bernat Umbert i Bernat Bertran, mercaders, enllesteixen els capítols sobre l'obratge de draps i teixits de llana.

13 de setembre de 1315-Concòrdia entre el rei Sanç i el bisbe de Mallorca, Guillem de Vilanova, sobre la jurisdicció en causes criminals.El rei cedeix al bisbe l'alqueria Alanjassa amb totes les seves dependències a més dels delmes sobre l'alqueria i assigna al bisbe 80 lliures anuals que ha de rebre sobre la lleuda de la Ciutat de Mallorca.

15 de setembre de 1315 -Guillem Arnau d’Illa, castellà de Santueri, obté el dret de pastura de les garrigues del castell.

26 de setembre de 1315-«Ítem que tot juheu estrany privat qui vena vi juesch en Mallorca que sia tengut de pagar cosa sabuda per quorter o per liura, així com mils o pus profitós será faedor. E que alcun crestiá strany ne privat no pusca vendre en lo cayl ne de fora vi juheuescb sens volentat deIs secretaris. Plau al senyor rey quels secretaris pusquen establir certes persones de les quals lo juheus pusquen comprar vin e no altres».

6 de novembre de 1315-El rei Sanç  cedeix als jurats el cementeri jueu de Portopí, a condició de no edificar-hi. (AHM perg.53).

13 de novembre de 1315 -El bisbe Guillem obté del rei Sanxo el pacte del pariatge, de manera que tots els delmes de l'illa que pertanyen als dos siguin posats en comú i repartits en dues parts iguals.

27 de novembre de 1315- Boda de Jaume d'Aragó amb Maria de Xipre.


fragment del retaule de la passió


          any 1300 a Mallorca ixent