Any 1570-Capítols del fogatge.


Any 1570 -Plet de la vila de Manacor contra Pere de Santjoan pels drets sobre l'aigua de Sa Font Santa (Son Mas).

Any 1570 - I quattro libri dell'Architettura (Palladio)

Any 1570 - Obra del retaule de la Mare de Déu amb Nin a la capella del Roser de Sa Pobla, atribuït a Mateu López.

Any 1570 - Segons l'historiador Binimelis a Felanitx es reculles 8 quintars de safrà anuals i 4,5 a Llucmajor.

Any 1570: Capitols del Fogatge
1.—Primerament qualsevol foraster no deu pagar fogatge si ya doncs,
no agues (sic) deu anys que habita en Mallorcha, o, casat; en tal cas
den pagar lo fogatge.
2.—ítem de qualsevol qui tingue bens a deu lliures y negocia aquelles
degué pagar fogatge.
3.—ítem que los fills de familia qui estan sots potestad de pare,
encara que la mare los dex bens valens a deu lliures, no degueu pagar
fogatge.
4.—Item que si el Pare mor v dexa molts fills, los quals estan sots
emparo de la mare, essent los fills menors de 14 anvs, no deguen pagar
Iogatge; empero si els fills tendrán 14 anys que podran tractar, estos
tals, encara que sien ab la mara, pagaran fogatje perqué se reputan capaces
de contractar.
5.—ítem qualsevol legatari que estigué ab lo hereu, no degué pagar
fogatge. Pero si tendra 14 anys y tendra bens valen a 10 lliures degué
pagar fogatge.
6.—ítem si algú para pagar a creditors, logan los bens y se posen
ab altre, que estos tals deguen pagar fogatje.
7.—ítem si algú possehex bens que valen les 10 lliures v estos son
possehits de mercaderías els quals si se yenian no arribaria a pagar ditas
10 lliures que estos tals no deguen pagar fogatje. Pero que se atorga a
estos tals para que no fassen furts para no pagar.
8.—ítem si algú compra alguna cosa valent a 10 lliures y aquella
agues de vendre para pagarla y no té altres bens que no degué pagar
fogatje.
9.—ítem si constara al levador del fogatge ab dos homens ajuramentats
que algú per ser pobre v no tenir bens a 10 lliures no degué
pagar fogatje.
10.—Item per quant lo fogatje es degut al Rev para las festas de la
Resurrectio de N. S. Jesucrist, se declara que tots aquells que se casaran
o seran majors antes de ser degut lo fogatje. deguen pagar en lo primer
fogatje; emperò desprès de les festes de Pasque de Resurrectio, tots
aquells que se casaran o seran majors no deguen pagar fogatje fins al
primer vinent.
11.—ítem qualsevol Barraní, qui no te casa designada v tenga bens
valons a 10 lliures degué pagar fogatje oIIi about paga lo delme.
(AHM, RP 3146, 1-2.)

 

Gener de 1570-Elionor Gual aporta en dot 2000 lliures pel seu matrimoni amb Nicolau Cotoner Garcia, que vivia al carrer de sant Jaume.

19 de febrer de 1570 - Comença a edificar-se l'església parroquial de Muro.

20 de febrer de 1570- Mateu Gallart, pintor, cobra 15  lliures i quatre sous dels diners comuns de la vila de santa Maria del Camí per un retaule de santa Margalida.

22 de febrer de 1570-Arriben a Palma el provincial dels jesuïtes Antonio Cordeses, i amb ell els valencians Diego Morales i Francisco Castell, i l'aragonès Francisco Aduarte per tal de posar en marxa tres classes de gramàtica i retòrica.

4 d'abril de 1570- Rafel de Villalonga, vicari de Sineu insta als jurats a pagar el deu dies a l'orfebre Rafel Guitart les 39 lliures que li deuen per haver fet una custòdia.

19 de maig de 1570 -Nicolau Quint de Morell i Jordi Callar i Dameto, donzell de Mallorca, d'una part, i Anton Moll, d'altra, atés que aquest darrer s'ha encarregat de satisfer 25 quarteres anuals de blat als primers, s'absolen mútuament de qüestions pendents per l'herència de Miquel Moix (Biblioteca de Catalunya. Perg. 437, Reg. 10344)

Juliol 1570 - El Gran Murad, sard islamitzat, es posa en cors al servei d'Occhialli.

6 de desembre de 1570 - La Inquisició de Mallorca nomena familiar a Bernat Frontera, de Sóller. (Biblioteca de Catalunya. Perg. 35, Reg. 3825)

.


endavant