Any 1388-Assalt al Palmer. Adoben la Torre dels sastres.
               
Gener de 1388- Aquests son los noms de les Cinquanta una persones que han esser elegides la prop vinent festa de Sent Julia del mes de janer en Consellers del Sindicat de la Universitat de les viles, parroquies e lochs forans de la illa de Mallorques segons forma de la pragmatica sanccio per lo senyor Rey novellament feta, los quals noms son escrits de ma den Bonanat Gili, Ascriva del dit senyor Rey. Rex Johannes.

                Incha; Reyal Rotlan, Andreu Figuera, Pere Palou. Sineu: Guillem Calafell, Jacme Vallfogo, Pere Gitart, major de dies. Pollença: Johan Aragones, Guillem Tio, Anthoni Morgat. Sóller: Ramon Mosqueroles, Guillem Baulo, Bernat Pellicer. Alcudia: Jacme Johan, Pere Alberti. Manacor: Francesch Mox, Pere Fabregues. Luchmajor: Jacme Compayn, Arnau Verdera. Muro: P. Soldevila, Johan Frigola. Porreres: Anthoni Mesquida, Pere Valls. Artà. Pere Jorda, Jacme Vives. Selva: Pere Castlar, Galceran Malferit. Falanig: Barthomeu Dartigues, Jacme Manresa. Robbines: Pere Dosona. Pere Lorenc de Beniali. Alaro: Andreu Palou, Guillem Ponç. Campos: Berenguer Vanrell. Sencelles: Arnau Guitart. Petra: Guillem Fabregues. Montuhiri- Bernat Virgili. Vall de Muça: Barthomeu del Mas. Andraig: Pere Fexes. Santa Margarida de Muro: Francesch Alberti. Vuyalfas: Marti Serra. Sentany: Anthoni Bramona. Bunyola: Arnau Borraç. Sent Johan de Sisneu: Thomas Mercer. Castellig: Bernat Mulet, Calvia: Nicolau Comalonga. Santa Maria des Camí: Pere Mascaro. Marratxi: Pere Aymerich. Sporles: Ramon Ribes. Campanet: Bernat Bennassar. Scorca: Domingo Malferit. Puigpunyent: Guillem Brunet.
                (AHM Càdula, f. 202-18.)
               
4 de gener de 1388- Que algu no gos treura de la illa moneda d'or ni de argent en gran quantitat ni poca. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.Fol.35.

               
9 de gener de 1388 - Pere Alemany, patró de galiota obté llicència per entrar en cors.

               
febrer de 1388-Quatre naus pirates desembarquen a Ses Salines i assalten la marina del Palmer.

               
7 de febrer de 1388 - Joan I estableix greus penes per als oficials que vagin els bordells i es relacionin amb prostitutes.

               
El 20 de febrer de 1388 Joan Massana ven un hort extramurs proper a Sant Antoni de Pàdua (Porta de Sant Antoni).

               
28 de febrer de 1388 -Dissabte. El virrei ordena que el dimarts proper tots els que disposen . Que les egües abtes per cavalls e rossins no sien donades a asens. (Fol. 36.Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.)

               
7 d'abril de 1388- Crida prometent cent reyals d'or a los qui denunciarán en veritat a la cort aquells qui han talat de nit una vinya den Johan Busquet, grech, taverner.

               
30 d'abril de 1388- Religió obligada: Que tothom seguesca la processò que s'ha de fer demà demati donant gracies per la pluja

               
2 de maig de 1388 -S'armen dues galeres per a la defensa permanent de Mallorca.

               
3 de juny de 1388 - S'ordena que tots els que disposin de béns heretats a Sardenya i haguin obtingut per gràcia real viles o béns confiscats a rebels en la mateixa illa hi vagin personalment a viure de forma permanent, donant-los de termini tot el mes de setembre següent

               
4 de juny de 1388- Que tot hom seguesca la processò ques farà demà demati per la pestilencia, dejunant tots los qui sien de edat, e que dementre se farà dita processò deguen tenir los obradors tancats.  Fol. 42. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

               
4 de juny de 1388

Es disposa que els sards residents a Mallorca puguin tornar a Sardenya de franc.

13 de juny de 1388- Neix  Thomas Montacute, IV comte de Salisbury


10 de juliol de 1388- Que tots los sards, los quals son escrits, per diumenge tot dia se deguen recullir
en la nau d' en Pere Sa Closa, fornit cascú de mitx quintar de bescuyt. Fol. 43. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.
               
2 de setembre de 1388-Jaume Matas, picapedrer al servei del rei, cobra 168 lliures, nou sous, quatre diners per al reforçament de la Torre dels Sastres que la mar ha fet malbé (BSAL,tom II, pàg.107).

               
14 de setembre de 1388 - El rei recomana el pintor Narcís Bernat al governador de Mallorca.

               
                                  sant miquel de Pere Morey      

7 d'octubre de 1388-Després de la fallida de Simó des Valers, Gaubert Roig obté en subhasta la cavalleria de Sacosta.


Any 1388- Sant Miquel, obra de Pere Morell


 


endavant