Any 1619

Any 1619- Els porcs entren al fossar de Selva i desenterren els cadàvers.

Any 1619-Joan Oliver Barber és esclau a Tunis, després  de ser capturat en la nau d'Antich Jofre.


14 de gener de 1619- L'escultor Bartomeu Villar és advertit amb una arcabussada que  tiren contra la porta de casa seva. L'escultor denuncià els fets acusant a Vallespir d'Inca. L'oïdor Albanell determinà l'ingrés a la presó per a Villar i Vallespir. Pere Descatlar va intercedir en favor de Vallespir qui va aconseguir la llibertat després de regalar unes mules a l'oïdor.


3  de febrer de 1619-Elionor de Sales, filla d'en Jeroni de Sales i de la seva muller Caterina, monja del monestir de Santa Clara, fa donació als seus pares de totes les seves pertinences i drets que li corresponguin per raó de la legítima.


9 de març de 1619-El bandoler Antoni Gibert "Treufoc" fuig de la presó amb Sebastià Esbert i Onofre Jaume, presos de la Colla de Selva al servei dels Canamunt.


27 de març de 1619- Nicolau Burgués Quint Fuster allotja a un estudi del seu casal als bandolers Miquel Cardell i Jacint Amengual.


1 d'abril de 1619- Segona festa de Pasqüa. Mor assassinat Joan Baptista Oller davant sant Feliu a trets de Jacint Amengual i Miquel Cardell que li dispararen quan sortia de la casa del notari Bartomeu Vilar, per encàrrec de Miquel Anglada (Canamunt), que els va prometre vestir i acomodar, tot i que només els va pagar al final amb un parell de sabates.


11 d'abril de 1619-Joan Güells i altres fugen de la presó i es dirigeixen cap a Lluc per tal d'ajuntar-se a la colla de Selva que servia als Canamunt. Entre els membres de la Colla de Selva hi havia Miquel Amengual, Joan Bennassar i Nadal Serralta.

Pere Gater "Lo Bort Gater", bandoler dels Canamunt és vist per Santanyí a les anques del cavall del capellà Tallades.


22 de maig de 1619- Un criat d'Antoni Orlandis, secretari reial, del bàndol dels Canamunt, assassina a Valentí Fluixà, comissari reial.


24 de maig de 1619- Mor assassinat Jaume Joan Berga, oïdor de la Reial Audiència per iniciativa  del capellà Mateu Ferragut "Boda" , dirigent dels bandolers de Canamunt, amb l'ajut del bandoler Antoni Gibert "Treufoc" i del cavaller Geroni Pau Cavalleria. Els assassins es dirigiren a les drassanes, però l'oïdor Albanell, partidari dels Canamunt, `no tenia cap interès en la seva detenció i va prioritzar el transport del cadàver cap a la casa del notari Bartomeu Vilar situada en el carrer de sant Feliu, on va estar més d'una hora.

El virrei a la vista dels fets va reunir la Reial Audiència i estava preocupat perquè estava informat que una colla de bandejats arribaria a Palma amb l'objectiu d'alliberar a tretze homes que estaven empresonats a la Torre de l'Àngel. Aquesta intenció es sostenia més pel fet que poc abans en una inspecció a sant Francesc de Paula havia trobat una escala de corda molt llarga, preparada per tal d'ajudar a fugir els presos.

Geroni Pau Cavalleria, beneficiat de la Seu de Barcelona,  diu: 
"lo que passe és que estant, jo en Barcelona ab compania de Jordi Catllar, al qual havia pres lo noble d. Jaume Joan de Berga ab un pedrenyal curt de nits y fonch condemnat a relegatió a servir en lo castell de Perpinyà, y estant dit Cal.lar molt sentit del dit noble d. Jaume perquè lo havia pres, y perquè li havia dit al temps que.s despedí d.ell per anar.se.n del present regne que no ley agraís a ell sinó a la menor edat, me digué lo dit Cal.lar que tenia grans ganes de matar al dit d. Jaume y havent.me.n jo de venir assí en Mallorca me pregà y encarregà molt que.l matas sempre que tingués ocasió dihent.me que li.n faria molt gran plaher" (A.R.M. - M.P. Tom XIX pp. 337-339)


maig de 1619-Garau Pont és empresonat a la presó episcopal per haver facilitat les armes als assassins de Jaume Joan Berga que es refugien en el bosc d'Alfàbia. El majoral del senyor de Raixa, Pere Safortesa-Tagamanent aporta als assassins de Berga vuitanta paners de pa i dos barrals de sardines. El comanador Jaume Truyol i Bernat Trobat aporten bales, metxes i pòlvora als fugitius.


maig de 1619 - L'inquisidor escriu:" Son mas de cuatrocientas muertes las que se han cometido despues que estoy aqui, que son tres años (julio de 1616 - mayo de 1619), con arcabuces y pistolas alevosamente , y son tan ciertas las venganzas, aunque sean de causas leves, que no hay quien tenga segura la vida"

14 de Juliol de 1619-Derrocament de les cases de Pere Safortesa Tagamanent, senyor de Raixa, del bándol dels Canamunt i promotor de la mort de l'oïdor Jaume Joan de Berga.


20 de juliol de 1619-
Dissabte-...circa de mitx dia, per orde del Real Consell, anaren an el monestir nou del canonge Garau, co es; Joan Alcover fiscal, Guillem Alcover, escrivent, feu guarda Antoni Brotat, Pablo Xemenis, algotsir, Pera Sineu de Selva, comisari, Pera Ferragut, official, Luys Ginebreda, escrivent, Joan Moret, escrivent, Barthomeu Fornari, official, Pera Joaneda, ferrer, Raphel Socies, ferrer, Antoni Ferragut, olim masser, Barthomeu Rosellô, official, alias Moxina, y Joan Péris, notari, tots ab arcabusos, y romperen les portes de dit monestir forsivolment, y ab violencia, per traure una donzella, que tenia dit mon Señor reclusa qui se deya Margarita Fornaria y Pau, que diuen es casada ab un tal Caldes, fill de Hierony Caldes.Y vingut a noticia de don fra Simó Bauça, provey de un monitori o excomunicacio, y arribat lo Rnd. Mos. Ramón Stada, preverá y domer de la Seu, ab dita escriptura, les denuncia a tots per excomunicats, y aficat dit paper a dit monestir, ab poch respecta desfica aquell Barthomeu Rossello, alias Moxina, official, y llensantlo per terra trapitjant aquell, ab gran menyspreu, pasaran  avant en son ob tôt, y entraren dins de dit monestir y aportarensen dita jove.
Dit die a 20 de Juriol circa una hora a passar de sol, mon Señor mana posar entredit, com de fet se posa, tocant la campana dita n' Aloy, y a batallades, y dit dia no pogueren fer completes, ni matines, a sancta Práxedis.


22 de juliol de 1619-
Lo mateix dia de Sta. Magdalena, a 22 de juriol, tocada la oracio de la Avemaria, mana mon Señor alsar lo entredit, ço es, que tocas  la campana dita na Barbara sinquanta tirades, ventant, y apres tocaren totes les campanes. Lo Senyor nos done pau y concordia. Amen.


11 d'agost de 1619- Se romp la campana Na Bàrbara de la Seu quan tocava el Sanctus.


12 d'agost de 1619 -Accés a la declaració d'Antoni Gibert, Treufoc.

14 d'agost de
 1619- Antoni Gibert--Treufoc- agarrotat, tallat de mans i orelles, és esquarterat a la plaça de Santa Eulàlia.

25 de setembre de 1619
-Francesc Almúnia, sastre, ordena testament. Nomena marmessors al seu pare Antoni Almúnia i al seu sogre Pere Joan Salvà. Disposa ser enterrat al monestir de Sant Francesc, al vas dels Confrares de Nostra Senyora dels Àngels, amb l'hàbit de Sant Francesc. Institueix com a hereu universal al seu fill Pere Joan Almúnia.


17 d'octubre de 1619- Mor Nicolau Verí Dameto Esperandeu Bonapart.


15 de novembre de 1619- Executat Jeroni Pau de la Cavalleria  (de Biniforani i dels Canamunt ) després de sofrir el turment del potro, per la mort de Jaume Joan de Berga. Jeroni Pau de la Cavalleria havia confessat que Jordi Descatlar Pont li havia demanat que el matés perquè l'oïdor Berga l'havia desterrat al castell de Perpinyà després de la seva detenció per anar de nit amb un pedrenyal curt.

Nicolau Castelló intenta assassinar a la viuda  Joana Tries que l'acusa davant l'Audiència sense èxit perquè l'oïdor Agustí Albanell és amic de Castelló.


Novembre de 1619- Pirates musulmans capturen una nau d'Antich Jofre entre Càller i l'illa Rossa i esclavitzen als seus ocupants. Entre els esclavitzats a Tunis hi havia Francesc Pol i Jaume Bellsalei.

21 de desembre de 1619 - L'algutzir Miquel Ferrando de Càrcell, del bàndol dels Canavall, és encarregat de la detenció de l'esclau Pau Atanasi, que és del clergue Guerau Pont. Per evitar-ho l'esclau es tanca a la presó del bisbe, i quan l'algutzir obté llicència perquè li lliurin i vol fer-ho, l'esclau ja ha fugit.(ARM, Audiencia, CR. XVI, 445, f. 14).

endavant