PARRÒQUIA DE SANT NICOLAU


sant nicolau ixent
Illetes de l'any 1449, Illetes de l521, Posteriors

Gabriel Balaguer; Bonet, notari (190); Lorenzo Borel (189);  Poli Brondo; Brossa; Joan Bru; Thomàs Çalia; Pere Campaner (186); Bernat Canal; Can Canut (186); Carnisseria d'avall ( 193-231); Blai Castelló; Jaume Castelló; Caulelles; Pere Cerdà (179 ; Cifre; Clapes; Albertí Dameto (181); Arnau Desmur; Carles Despuig; Antoni Domènec; Julià Estany;Bernat des Villar; Bernat Febrer; Miquel Febrer; Bernat Ferragut; Fonda del Vapor (190); Forn d'en Frau (187); Forn del Sant Crist (193);Bernat Fortesa (189); Mateu Fortesa (184), Llotja dels Genovesos; Grasset; Malferit ;Hereu de Francesc Cosme Martí (234); Minyones (232); Joan Olivella; Gori Oliver (185); Bernat Oriol;  Jaume de Pacs ; Joanot de Pacs; Casa dels Paraires (192);  Mateu Parets, fuster; Nicolau Petro; Nicolau Piquer; Bernat Portal;  Martí Pou (188);Puigdorfila (192); Nicolau Quint (190); Antoni Ramiro (191); Ponç Ramis; Riudamenya;  Joan Saflor ; Antoni Salvador; Sant Bartomeu ; Sant Esperit (232); Sant Nicolau Vell (234); Bernat Savall; Nicolau Senera; Tagamanent; Can Terrés (184); Antoni Tomàs; Torre de les Hores (188) ; Pere Valentí; Cristòfol Vaquer; Verí (191); Gabriel Vidal


carrer de Brossa o de l'Adoberia Vella (any 1595) (any 1750)

carrer de Paraires o Parairia Baixa  o Vella (any 1229)(any 1411) (any 1839)

carrer de sant Bartomeu  (any 1289) (any 1578) (any 1750)

 

rosassa

sant

Sant Nicolau (1645)

Façana de Sant Nicolau

La parròquia de Sant Nicolau era un dels punts de trobada  més importants dels menestrals, i els seus parroquians jugaren un paper clau en la revolta agermanada: Joanot Colom, l'instador agermanat vivia a l'actual Plaça del Roser enfront del portal menor de l'oratori de sant Nicolau. Al final de la revolta, la seva casa va ser esbucada i sembrada de sal. I el primer instador, Joan Crespí vivia a la illeta més pròxima a la parròquia de sant Nicolau.

La Casa dels Paraires i la dels teixidors de llana es situaven en aquesta parròquia. Els residus dels obradors dels paraires anaven a parar a Sa Riera.

Després de la conquesta els magnats obtingueren els districtes de la part baixa de la Ciutat corresponents a les parròquies de sant Jaume, santa Creu i bona part de sant Nicolau.

Els homes de Marsella obtingueren  9 obradors devers la carnisseria dels sarraïns (carrer de Paraires).

Any 1231-Fundació del primer convent de Santa Margalida a Ciutat, on s'instal·len monges agustines provinents de santa Maria de Jonqueres. Estava situat a les costes de la Plaça del Mercat, en una casa del conqueridor Guillem de Cabanelles,bisbe de Girona.

10 de maig de 1233-Guillem Vives obté de Nunó Sanç una casa a prop de Sant Nicolau.

17 d'octubre de 1269 El jueu Atsus Almalatxa, fill de Maimó tenia unes cases davant l'església de Sant Bartomeu.

13 de març de 1287-Bernat de Soler compra una casa a Palma vora la capella de Sant Bartomeu.

16 de novembre de 1295-Samuel Addenden ven unes cases vora la capella de Sant Bartomeu de Ciutat.

 

12 de juny de 1296- Jucef Leví ven a Maria viuda d'Arnau de Bellpuig unes cases per 128,30 lliures a Maria viuda d'Arnau de Bellpuig en el carrer de sant Bartomeu.

5 de desembre de 1298-Asday Bondia ven a Guillem Valentí per 70 lliures unes cases properes a la capella de sant Bartomeu.

13 d'octubre de 1299 - El genovès Simó Lavanya compra unes cases vora la capella de Sant Nicolau.

  Dia 29 de setembre de 1302 acaba la construcció de l’església de Sant Nicolau Vell de Ciutat, consagrada pel bisbe de Tortosa Arnau de Jardí, germà del bisbe de Mallorca, Ponç de Jardí. Estava situada a la "Plaça del Rosario".

 

Dia 29 de setembre de 1302 acaba la construcció de l’església de Sant Nicolau Vell de Ciutat.

Any 1304.-Inici de les obres de l’església de Sant Nicolau Nou a Ciutat.
 

Johannes Oliva; moratur prope ecclesiam sancti Nicholai. -Juxta hospitium Maimoni Faraix. Habet V januas camerarum. -Habitare; et si non potuerit, vendere. (1391)

El 17 de gener de 1411 es proposa que s'adobi el carrer de Paraires de Ciutat fins a la mar.

9 de desembre de 1421- Guillem Sagrera compra una casa prop de sant Bartomeu a la parròquia de sant Nicolau.

Any 1450- El guixer Mateu Lillet, la seva filla Antonina i el marit d'aquesta, Mateu Forcimanya, viuen el el carrer del Port Fangós.

16 d'abril de 1450 : Manuel Marcó, saboner, i la seva dona Eulàlia, venen unes cases al picapedrer Pere Vicenç situades a la parròquia de Sant Nicolau a l’illa del Port Fangós per preu de 35 lliures. (ARM, Prot. F-96, f. 107v-108).

Any 1456 - El mercader Guillem Sacosta té un alberg en el carrer del Callet. (ARM C-2509 fol. 298v-304v).

Any 1474 - Joan Stach, corder, té la casa en el carrer de la Llotja dels genovesos.(ARM T-854 fol. 24v-32).

8 de gener de 1478 - Segons la talla de la ciutat per fer adobs a la síquia, a l'illeta de la Llotja dels genovesos hi vivien: Joan de Segòvia, Gabriel Ripoll, sastres; Nadal Pugesola, corder; Bartomeu Font, calçater; la muller d'en Pere Cortès;  la muller de mestre Antoni Fuster; Rafel Rotllan, pellicer; Antoni Gran, fuster; Luís Burgarello; en Cabrer, gendre d'en Sallent, paraire; Antoni Orrac, abaixador;Daniel Giges. (ARM AH 2100, fol 139v -140v).

Any 1479 - El botiguer mercer Miquel Guillem té unes cases en el carrer de Claret davant el Pou Nou.(ARM R-577 fol. 32-37v; encant 40-46v ).

Any 1486 - Pere Gallard, mercader, tenia una casa llogada davant sant Nicolau. (ARM T-856 fol. 40-44; encant fol. 46v )

Any 1492 - El mercader Gaspar Miquel Rollan tenia una casa a la Bosseria (ARM T-856 fol. 152-158v ).

Any 1497 - Miquel Blanc tenia un alberg davant sant Nicolau (ARM P-450 fol. 117-119).

6 de novembre de 1498 - Miquel Soler , habitant de l'illa de Riudamenya (sant Nicolau) comença a exercir de castellà de Capdepera.

Any 1502 - El notari Onofre Canet té un alberg davant l'església del sant Esperit de Roma (ARM T-858 fol. 139-144 )

Any 1505 - Miquel de Pacs té un alberg davant el portal major de Sant Domingo (ARM T-859 fol. 59-66v ).

Any 1522 - El notari Pere Sabater tenia un alberg a la costa d'en Brossa.(ARM R-575 fol. 138-144).

3 d'octubre de 1525

A l'illeta del Vicenç Domènec hi ha les cases enderrocades de Gaspar Sala, Antoni Pelegrí i Benet Quintana. Les de la filla d'en Requesens, dida a la casa de Bartomeu de Pacs, estan en ruïna.

A l'illeta de la Carnisseria d'Avall estan en ruïna les cases de Gabriel Sagrera i de Pont de la Terra, desemparades.

A l'illeta del sant Esperit de Roma estan en ruïna les cases del ferrer Pere Fiol i altres desemparades.

A l'illeta d'en Gasset estan en ruïna les cases del sucrer Pere Gilabert i desemparades les d'en Boixeres i d'en Joan Babiloni, ja difunts.

A l'illeta d'en Pere Cerdà estan desemparades les cases de Bartomeu Quintana.

A l'illeta de sant Bartomeu estan en ruïna les cases del notari Andreu Ferrer, desemparades.

30 de setembre de 1557 -Inventari dels béns de Bartomeu Domènech, doctor en Arts i Medicina que tenia cases a la parròquia de Sant Nicolau.

3 d'agost de 1558.- Inventari del béns del llibreter Jaume Guàrdia que tenia la casa a la parròquia de Sant Nicolau a la plaça de les Corts.

6 de maig de 1560- Els fusters que ja no poden reunir-se a Sant Nicolau Vell perquè no hi caben, pacten el seu establiment a Sant Francesc, sota el patronatge de Sant Josep a la capella d'aquest sant i de la Immaculada.

3 de desembre de 1562-  Inventari dels béns de Jeroni Grua, cirurgià. Tenia cases a la parròquia de
Sant Nicolau al carrer de la Sabateria davallant de la costa d’en Brossa.

23 de juliol de 1578 - Inventari dels béns de Pere Grimalt, teixidor de llana, amb casa a la parròquia de Sant Nicolau al carrer de l’Adoberia vella (Brossa)

19 de desembre de 1585 - Fra Pedro de Plasencia , Fra Francesc Morell, Fra Guillem Ramon, Fra Jaume Quintana, Fra Sebastià Aparsa i Fra Mateu Costa, mínims, s'estableixen a una casa que era del fuster Ramon Estada a la costa de la Seu, a la parròquia de sant Nicolau que amb la direcció de Fra Martín Villangómez dediquen a sant Francesc de Paula, amb l'oposició dels dominics.

4 de maig de 1593. Inventari de Bonaventura Caterina, vda. de Bernat Fortesa, notari, amb cases a la costa d’en Brossa.

13 d'octubre de  1593- Inventari de l’heretat de Rafel de Verí, donzell amb cases al carrerque va de l’església de Sant Nicolau a l’esglesieta de Sant Nicolau Vell.

Any 1595-Els sabaters de Ciutat obrin una adoberia pròpia al carrer de Brossa en rivalitat amb els assaonadors i blanquers.

10 de març de 1596 - Col·locació de la primera pedra de la nova església de sant Francesc de Paula a la costa de la Seu. El mercader Pere Llabrés és el seu més gran financer i el gremi de boters aporta treball manual. Francesc Bauzà és el financer de la capella del Roser on hi fa el sepulcre familiar. El mercader Joan Gibert dedica una capella a la Mare de Déu del Pilar on hi fa el sepulcre de la família. La capella de la Puríssima és finançada pel mercader Miquel Fiol, també amb sepultura familiar. També hi té capella i sepulcre la Tercera Regla. Francesc Mora Mulet té sepultura a la capella de sant Francesc de Sales. A la capella de sant Pau hi tenen sepultura Ramon Estadé i César Facio. Joan Baptista Sunyer té la sepultura a una capella dedicada a sant Nicolau i santa Margalida. A  la capella de la Misericòrdia hi té sepultura la família de Domingo Bellotto. També hi ha una capella dedicada a la Mare de Déu de la Soledat.

Gener de 1626 - Mor Pere Serra, jutge de l'Audiència de Mallorca, que és enterrat a sant Nicolau.

Any 1629- El canonge Bartomeu Llull acull nines orfes a unes cases al costat del convent del sant Esperit de Roma.

Any 1652 - L'hostal de Campanet està situat en el carrer dels Hostals.


27 de novembre de 1747-Mor el pintor Guillem Mesquida Munar a la seva casa del carrer del Àngels 6 de Ciutat i és enterrat a la capella de sant Antoni de Pàdua de sant Francesc de Paula.

Any 1749-El pintor Mateu Banús viu a la Costa d'en Brossa.

Any 1750- Domingo Cortès, diputat, compra Can Santacília al carrer de Sant Bartomeu de Palma.

Març de 1750:

"..en diferents casas se mori tota la gent que hey habitave une de las quals fonch casa de mestre Pere Vanrell, guanter devant el forn den Frau prop de Costa den Brosse, a hont se mori marit y muller y tres infants dins breus dias y axi de algunes altres casas." (Noticiari del doctor Bartomeu Bennàsser de Gabellí)

febrer de 1755 - Nicolau Obrador, rector d'Andratx cessa després de ser nomenat rector de sant Nicolau de Palma.

Any 1776- L'hostal de Calvià està situat en el carrer dels Paraires.

11 de febrer de 1777- Es torna a col·locar el quadre de Ramon Llull, fet llevar de sant Nicolau de Palma.

Any 1786 - Sant Nicolau disposa de 16 beneficiats residents, 1 nunci, 2 vicaris, 2 escolans,1 rector.


Any 1795-A la parròquia de sant Nicolau hi havia 62 cases habitades per xuetes.

19 de juny de 1811- Discurs d'Antoni Llaneras, rector de sant Nicolau, a les Corts en defensa dels senyorius jurisdiccionals.

7 de desembre de 1816 - Maria Josefa Zaforteza, esposa de Miquel Brondo és enterrada a sant Nicolau (Llibre d'Enterraments i Òbits de sant Domènec, pàgina 327)

  • 15 de gener de 1827- El rector de sant Nicolau, Antoni Cabrer, d'ideologia liberal, és empresonat.

 

4 de juny de 1839-S'instal·len uns banys de vapor al carrer de Paraires.

16 de juliol de 1888 - Neix Miquel Forteza Pinya en el carrer de sant Bartomeu 17 de Palma.

Banc d'Espanya

Banc d'Espanya en el carrer de sant Bartomeu